Dydd Sul, 11 Mai 2014

Darlleniad y Dydd:  Diarhebion 22:1-6 (BCND tud.595  / BCN: tud.543)

Croeso cynnes i bawb i’n hoedfaon heddiw. A hithau’n wythnos Cymorth Cristnogol, gweddïwn y bydd yr arian a roddir yn cael ei ddefnyddio er clod i Dduw wrth gynorthwyo’r rhai mwyaf anghenus ar hyd a lled ein byd. Gofynnwn hefyd am fendith yr Arglwydd ar ein haddoliad, ac am eneiniad yr Ysbryd ar Rhun Murphy wrth iddo bregethu yn Oedfa’r Fro heno. Diolchwn i Dduw am ei weinidogaeth yn Wrecsam a Phonciau a gweddïwn am fendith arno ef, Gwawr ac Anna fel teulu ac wrth iddynt wasanaethu Duw.

Yn ein darlleniad ar y cyd heddiw, cawn ddoethineb o Lyfr y Diarhebion ddylai wneud i’r Cristion feddwl yn galed am ei flaenoriaethau. Bydd yr hyn sy’n flaenoriaeth i ni yn effeithio’n ddwfn ar y math o fywyd y byddwn yn ei fyw, a’r ffordd y bydd ein bywyd yn edrych i bobl eraill. Yn amlwg, bydd bywyd yr hwn sydd â’i fryd ar hamddena yn edrych yn dra gwahanol i’r un sydd yn rhoi gwaith caled yn flaenoriaeth ar ei fywyd. Yn y darn dan sylw o Diarhebion 22, mae doethineb a pherthynas iach gyda Duw yn cael eu rhoi o flaen cyfoeth a ffolineb yr anystyriol. Cofiwn i Iesu hefyd ddweud wrth ei ddisgyblion:

‘Beth ydy’r pwynt o gael popeth sydd gan y byd i’w gynnig, a cholli’r enaid? Oes unrhyw beth sy’n fwy gwerthfawr na’r enaid?’ (Mathew 16:26 Beibl.net)

Beth felly yw’r flaenoriaeth i’r Cristion? Nid pethau’r byd, ond yr Un sydd wedi creu’r byd, ac wedi’n hachub ni trwy farw ar y groes! Wrth i ni ddod i adnabod Iesu drosom ein hunain a sylweddoli ein bod wedi ein cymodi â Duw trwy ffydd ynddo Ef, gwelwn yn glir fod cymaint mwy i’w mwynhau na phethau’r byd yn unig. Yn aml, mae’r byd yn ceisio ein perswadio fod eiddo ac arian yn siŵr o’n gwneud yn hapus – dyna yw awgrym cynnil y rhan fwyaf o hysbysebion, ond mae gwir lawenydd ond i’w gael yn Iesu Grist. Dyna arweiniodd Ann Griffiths i fynegi gydag arddeliad:

Rhosyn Saron yw ei enw,
gwyn a gwridog, teg o bryd;
ar ddeng mil y mae’n rhagori
o wrthrychau penna’r byd.

Wrth i ni addoli heddiw, plygwn o flaen yr Arglwydd, gan ymbil ar iddo ddangos ei ogoniant a’i ras i ni trwy Iesu Grist mewn ffordd bersonol – ffordd fydd yn llwyr drawsnewid ein blaenoriaethau a’n bywyd am byth.

Rhodri

Llais Bro Aled 11.05.14 (PDF)

Llais Bro Aled 11.05.14(Word)

Comments are closed.