Dydd Sul, 18 Mai 2014

Darlleniad y Dydd:  1 Timotheus 1:12-17 (BCND tud.229  / BCN: tud.210)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd ar ôl wythnos hyfryd o braf. Mae hi’n tyfu! Ac mae golwg hyfryd ar y wlad. Mae’r Fro wedi ei thrawsffurfio bellach a noethni’r gaeaf wedi diflannu’n llwyr dan y wisg newydd a gafodd!

Yn y darlleniad heddiw mae Paul yn canmol y gras sydd wedi ei newid yntau – haelioni Duw yn ei newid o fod yn gablwr ac yn elyn i Iesu i fod yn apostol grymus a oedd yn cario’r neges am Iesu i’r rhai nad oeddent erioed wedi clywed amdano! Ceisiwn yr Arglwydd sy’n gallu ein newid ninnau hefyd!

Wnaethoch chi sylwi ar y geiriau y mae Paul yn eu defnyddio i’w ddisgrifio’i hun cyn iddo gyfarfod Iesu wyneb yn wyneb ar ffordd Damascus? ‘Fi’r pechadur pennaf’ meddai amdano fo’i hun. I ni’r Cymru, nad ydym yn hoff o ymffrost o unrhyw fath, mae hyd yn oed galw’n hunain yn ‘waelaf o bechaduriaid’ yn annerbyniol ac yn chwithig rhywsut. Feiddiwn ni ddim dweud ein bod y gorau am ddim byd! Ond argyhoeddiad Paul amdano’i hun mai ef oedd y pennaf o droseddwyr. Mae hyn oherwydd ei fod, wrth edrych yn ôl ar ei fywyd cyn ei dröedigaeth yn gweld ei fod wedi rhoi ei holl egni i wrthwynebu ac erlid aelodau o’r eglwys, a thrwy hynny erlid Crist ei hun. “Saul, Saul, paham yr wyt yn fy erlid i?” oedd y cwestiwn a gafodd gan yr Iesu byw.

Wrth i Paul edrych yn ôl ar gyflwr ei galon, mae’n ystyried ei gymhelliad a’i weithredoedd ac yn sylweddoli maint ei wrthryfel yn erbyn y Duw y tybiai ei fod yn ufuddhau iddo wrth geisio dinistrio’r eglwys fore. Dim ond wrth ddod wyneb yn wyneb â Iesu a deall fod holl fwriad achubol Duw wedi ei gyflawni yng Nghrist y mae’n dod yn gredadun ac mae ei fywyd yn newid yn llwyr. Does ganddo ddim ar ôl i’w wneud bellach ond dweud wrth bawb am fawredd person Iesu, canmol nerth ei ras a galw ar bawb i gredu ynddo! Dipyn o newid.

Yr hyn sy’n rhyfeddol am ras Duw ydi fod yr un profiad yn eiddo i bob Cristion – yr ymdeimlad a’r argyhoeddiad yn y galon o annheilyngdod eithafol gerbron Duw yn cael ei ddelio ag o gan yr Iesu byw sy’n datguddio ei ogoniant i ni ac yn ein galw wedyn i godi ar ein traed a’i wasanaethu hefo’n holl fywyd. ‘O’r fath newid rhyfeddol a wnaed ynof fi – daeth Iesu i’m calon i fyw!’

Aneurin

Llais Bro Aled 18.05.14 (PDF)

Llais Bro Aled 18.05.14(Word)

Comments are closed.