Dydd Sul, 19 Ebrill 2015

Darlleniad y Dydd: Actau 1:1-14  (BCND tud.128  / BCN: tud.118)

Bore da a chroeso cynnes i chi i oedfaon y dydd.  Mae’r Salmydd yn ein hatgoffa mai ‘bendigedig yw’r Arglwydd, sy’n ein cario ddydd ar ôl dydd; Duw yw ein hiachawdwriaeth.’ (Salm 68:19). Mae heddiw’n gyfle o’r newydd i ddiolch am gael derbyn y fath rodd yng Nghrist wrth i ni wrando ar Air Duw a moli’n Gwaredwr Iesu.

Fel y gŵyr rhai ohonoch sydd wedi ymweld â Heulfryn dros y blynyddoedd diwethaf, digon prin yw’r tyfiant a welir yn yr ardd erbyn hyn! Oni bai fod cyfeillion wedi bod mor hael â rhoi planhigion fel anrhegion i ni, mae’n debyg y byddai’r ardd yn edrych yn ddigon anniddorol o ganlyniad i’m diffyg llafur yno. A’r wythnos ddiwethaf, o Gapel Curig y daeth y rhodd! Anrheg Nadolig hwyr oedd y goeden geirios a gafodd ei phlannu yng nghefn y tŷ, ac un digon derbyniol hefyd. Wedi ei phlannu daeth yn amlwg i mi mor amyneddgar y mae’n rhaid i arddwyr profiadol fod. Ar ôl y paratoi, yr hadu a’r plannu rhaid disgwyl am hydoedd yn aml i weld unrhyw arwydd o fywyd a gall bwlch hir fod cyn i ffrwyth llafur rhywun ymddangos. Mae’n eglur i’r disgyblion fod yn pendroni beth fyddai’n digwydd nesaf wedi’r atgyfodiad hefyd – oedd Iesu bellach am deyrnasu fel y Meseia buddugol yr oeddynt yn ei ddisgwyl i ryddhau Israel o orthrwm y gelyn? (Actau 1:6) Ateb Iesu oedd y byddai dyfodiad yr Ysbryd Glân yn sicr o newid pethau yn llwyr. Mae’r un egwyddor yn wir i ninnau heddiw hefyd yn ein bywydau personol ac yn ein dyhead am fendith fel eglwysi yng Nghymru. Er y gall edrych yn bur ddigalon ac y gallwn ofni nad oes llawer o fywyd i’w weld, rhaid i ni sylweddoli fod Crist yn Arglwydd byw a grymus – wedi delio â’n pechod ar y Groes ac wedi atgyfodi’n fuddugoliaethus ar y trydydd dydd. Oherwydd hyn a thrwy waith yr Ysbryd Glân y tyfodd yr eglwys mor syfrdanol fel y gwelwyd yn Llyfr yr Actau, ac nid yw’n gobaith fel Cristnogion wedi newid ers y cyfnod hwnnw. Iesu yw pen yr Eglwys, a thrwy ei Ysbryd y bydd yn adnewyddu, yn argyhoeddi ac yn dod â bywyd o’r newydd wrth i’r newyddion da amdano gael ei ddatgan i’r byd. Fy ngobaith yw y cawn yma ym Mro Aled y fath flas ar Iesu Grist nes yr ysgogir ni i weddïo’n daer am i waith yr Ysbryd Glân gael ei amlygu yn ein bywydau ni ac ym mywyd ein heglwysi. Ac fe gychwynnwn wrth ofyn i’n hunain – ydym ni’n barod i gael ein trawsnewid, ein puro a’n defnyddio gan Dduw?

Rhodri

Llais Bro Aled 19.04.15 (PDF)

Llais Bro Aled 19.04.15 (Word)

Comments are closed.