Dydd Sul, 6 Rhagfyr 2015

Darlleniad y Dydd: Eseia 9:2-7 (BCND:tud.627/ BCN: tud.572)

Bore da! Gobeithio’ch bod chi wedi dod trwy y tywydd stormus wythnos yma heb ormod o anhawster. Mae’n rhaid i fi gyfaddef, yr unig anhawster i mi ei gael wythnos yma oedd dau ddyn o Scottish Power yn galw i checio ar leiniau trydan yn yr ardd tra roeddwn i dal yn fy mhyjamas! Ond beth bynnag am fy embaras bach i, gobeithio y bydd eich Sul yn fendithiol ac y byddwch yn cael dysgu rhywbeth newydd am Dduw a dyfnhau eich perthynas gydag Ef.

Cefais fy atgoffa dydd Mawrth am y Mudiad Hawliau Sifil yn Yr Unol Daleithiau. Roedd hi’n 60 mlynedd i’r diwrnod ers i Rosa Parks wrthod rhoi ei sêt i ddyn gwyn ar fws yn Montgomery, Alabama. Sbardunodd y weithred honno y Mudiad, a daeth yn symbol o’r hyn roedd yn sefyll drosto – gwrthwynebiad di-sigl, heddychlon i hiliaeth. Roedd yn fudiad gafodd lawer iawn o barch a chefnogaeth am ei heddychiaeth, ac yn y diwedd, cafodd lwyddiant – Deddf Hawliau Sifil 1968.

Mae’r wythnos yma wedi hefyd bod yn un ofnadwy o bwysig yn hanes y Deyrnas Unedig ble mae ein haelodau seneddol wedi gwneud y penderfyniad i fomio’r ardaloedd o Syria lle mae Daesh (ISIS) yn gryf.  Pleidleisiodd 397 o blaid ymyrryd yn filwrol a 223 yn erbyn. Roedd pleidleisiau i’r ddwy ochr yn dod o bob plaid, o bob cefndir, o bob crefydd a’r di-grefydd, felly mae’n deg dweud mai adlewyrchiad o’r farn gyhoeddus oedd y bleidlais.

Ond ydi hynny’n adlewyrchu beth mae’r Beibl yn ei ddysgu? I fod yn onest, fedra i ddim credu hynny. Mae’n destun dadleuol dros ben. I mi, mae’r ffaith fod Iesu’n dweud y canlynol yn ddigon o dystiolaeth yn erbyn rhyfela o bob math: “Dw i’n dweud wrthoch chi sy’n gwrando: Carwch eich gelynion, gwnewch ddaioni i’r bobl sy’n eich casáu chi, bendithiwch y rhai sy’n eich melltithio chi, a gweddïwch dros y rhai sy’n eich cam-drin chi. Os ydy rhywun yn rhoi clatsien i ti ar un foch, tro’r foch arall ato. Os ydy rhywun yn dwyn dy gôt, paid â’i rwystro rhag cymryd dy grys hefyd. Rho i bawb sy’n gofyn am rywbeth gen ti, ac os bydd rhywun yn cymryd rhywbeth piau ti, paid â’i hawlio yn ôl. Dylech chi drin pobl eraill fel byddech chi’n hoffi iddyn nhw eich trin chi.” (Luc 6:27-31). Rydym ni fel Cristnogion felly i fod i garu ein gelynion (a’n ffrindiau) ym mhob sefyllfa. Yn wyneb trais a chreulondeb ’da ni i ymateb efo cariad llwyr. Rydan ni yn perthyn i Deyrnas uwch, Teyrnas Duw. Mae hon yn Deyrnas o heddwch a chariad. Rydan ni’n gweddïo i’r Deyrnas yma ddod ac i Dduw deyrnasu yng Ngweddi’r Arglwydd, felly oni ddylen ni ymarfer hyn yn ein bywydau bob dydd ac yn ein barn am faterion rhyngwladol? Awn at y Beibl i hogi ein barn.

Gwion

Llais Bro Aled 06.12.15 (PDF)

Llais Bro Aled 06.12.15 (Word)

 

 

Comments are closed.