Dydd Sul, 10 Ionawr 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 2:1-4 (BCND:tud.620 BCN: tud.566)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd. Gobeithio i chi gael bendith yn yr oedfaon dechrau’r flwyddyn wrth ganmol Duw am ein cynnal ar hyd y flwyddyn ac wrth i ni ymgysegru o’r newydd i’r Arglwydd Iesu. Mae ffydd yn Nuw heddiw yn cael ei gryfhau wrth i ni edrych yn ôl ac wrth i ni feddwl am yr hyn sydd o’n blaenau fel plant iddo. Wrth edrych yn ôl, gwelwn y treialon a’r amseroedd caled a gawsom a sut y cynhaliwyd ni ynddynt a thrwyddynt. Ac wrth edrych ymlaen rydan ni’n gweld Iesu a’r gogoniant a ddarparwyd i ni ynddo fo. Yn y presennol i ni mae’r ddau beth yn gymysg fel blagur y ddeilen ar bren sy’n ymddangos mor galed a chrin.

Un o’r cyfarfodydd y bûm i ynddo yr wythnos yma oedd cyfarfod cydenwadol y Feibl Gymdeithas yn Llansannan. Mae eleni wedi ei dynodi fel blwyddyn y ‘Beibl Byw’ ac fe fydd llawer o weithgarwch yr enwadau eleni yn ein harwain ni i ystyried ein perthynas hefo’r Beibl a’n defnydd ohono. Cafodd Byd Mari Jones yn Llanycil flwyddyn lwyddiannus ac un nodwedd o’r hanes sy’n cael ei bortreadu yno ydi dylanwad y Beibl ar y byd. Nid hen hanes ydi hwn fel y cawsom ein hatgoffa gan Gaynor Williams o’r Eglwys yng Nghymru y noson o’r blaen. Cyfeiriodd hi at brofiad y rhai fu’n helpu’r ffoaduriaid yn Calais y llynedd pan ddaru nhw ofyn i’r ffoaduriaid os oedd angen rhywbeth arnynt gan ddisgwyl cael ateb a fyddai’n cyfeirio at eu hangen am fwyd neu ddillad neu lle i gysgu. Yn hytrach nag ateb felly, yr ateb syfrdanol oedd “ byddem yn hoffi cael copi o’r Beibl yn ein hiaith ni”. A’r rheswm oedd fod y Beibl yn cynnal eu hysbryd a’u gobaith, ond hefyd gan y byddai meddiannu copi o’r Beibl yn arwydd o’u rhyddid!  Iddyn nhw yn eu hamgylchiadau anodd, roedd y Beibl yn Feibl Byw – yn gallu cysuro a chynnal gobaith ac yn gallu cadarnhau eu ffydd yn Iesu sydd wedi ein prynu i ryddid. Efallai fod a wnelo cyfoeth a dedwyddwch materol ein bywydau ni rywbeth â’r ffaith mai ychydig iawn o ddarllen a wnawn ar y Beibl drosom ein hunain. Pan mae’r nos yn gwasgu ar ein henaid, mae Gair Duw yn goleuo ac yn cael ei fywhau i ni gan yr Ysbryd Glân.

Byddwn ninnau, gobeithio, yn cael ein herio i ddod o’r newydd at y Beibl eleni. Un cyfrwng fydd y defnydd a wnawn yn Oedfa’r Fro o Lawlyfr Cwrs y Beibl sy’n gyfres o astudiaethau sy’n rhoi trosolwg o’r Beibl ac yn gosod cwestiynau i ni i’w hystyried o wythnos i wythnos. Nid llawlyfr defosiyniol ydi o fel rhai yn y gorffennol – mae’n fwy o lawlyfr “DIY” i’n helpu i ddefnyddio cynnwys y Beibl a’i roi ar waith yn ein bywydau.

Aneurin

Llais Bro Aled 10.01.16 (PDF)

Llais Bro Aled 10.01.16 (Word)

Comments are closed.