Dydd Sul, 28 Chwefror 2016

Darlleniad y Dydd: Josua 24:13-15 (BCND:tud.219/BCN: tud.200)

Bore da a chroeso i oedfaon y dydd heddiw wrth i ni glosio at y Pasg. Rwy’n gallu dychmygu fod Jerwsalem adeg y Pasg yn debyg i Frwsel yr wythnos diwetha – yn llawn bwrlwm pobl o wahanol genhedloedd yn cyfarfod i drafod pynciau mawr y dydd ac yn gwrthdaro!

Daeth David Cameron adre gyda dêl – cydweithrediad arweinyddion Ewrop i weithio tuag at newidiadau yn y Cytundeb (Treaty) sy’n llywio holl wleidyddiaeth gweithredol Ewrop. Yn fuan iawn ar ôl cyrraedd adre fe aeth rhai ati i daflu dŵr oer ar ei ymdrechion gan honni nad ydi’r ‘dêl’ yn golygu dim gan na all y Prif Weinidog roi sicrwydd diamheuol fod y newidiadau sydd ganddo mewn golwg yn mynd i weld golau dydd. Druan ohono – mae’n sicr ynddo’i hun y bydd yn llwyddo, ond ni all ddweud hynny â’i law ar ei galon oherwydd fod y llwyddiant y byddai yn hoffi ei weld yn dibynnu ar benderfyniad sydd y tu hwnt iddo!

Mae Josua, fel arweinydd cenedl, yn gwybod am y dilema yma. Mae o, yn ei galon, yn gwybod y bydd Duw yn ffyddlon i’w Air ac yn llwyddo’r ymdrech i feddiannu Gwlad yr Addewid. Ond mae eraill yn gwrthod credu ac yn amau ei hyder. Dyma’r rhai sy’n dal yn ôl. Gallwn ddychmygu’r trafodaethau rhwng Josua a’r ‘sgeptics’!

Yr hyn sy’n wefreiddiol am yr hyn sy’n cael ei ddatguddio am Dduw yn y Beibl ydi fod ei ‘Gytundeb’ Ef – ei ‘Gyfamod’ – yn hollol gadarn a gweithredol. Mae wedi pasio trwy lysoedd deddfwriaethol y nefoedd os mynnwch chi. Hynny yw, mae Cyfamod Duw wedi ei dderbyn yn llys cyfiawnder y nefoedd– mae’n gyfraith! A does dim modd ei gwyrdroi! Dyma argyhoeddiad Josua a sail ei hyder.

Yn wahanol i sefyllfa David Cameron, mae ‘dêl’ Duw hefo ni yn weithredol a chyfreithlon. Yr Arglwydd ei hun sydd wedi sgwennu’r Cyfamod yma a fo sydd yn ei weithredu! Yng ngeiriau’r hen emyn “nid ie a nage yw”! Dydi Duw ddim yn gwneud cytundeb hefo ni ac yn dweud ‘nage’ ar ôl iddo ddweud ‘ie’!

Ystyriwch hyn hefyd, does dim newid ar y Cyfamod yma i fod chwaith gan mai gwaith gorffenedig Iesu sydd yn selio’r Cyfamod yn hanesyddol, a gwaith mewnol yr Ysbryd Glân sydd yn selio’r Cyfamod yma yng nghalon Cristnogion.

Her Josua fel y gwelwn o’r darlleniad heddiw ydi’r her i Gristnogion ym mhob oes – ydan ni yn credu fod Duw yn gallu rhoi gwlad yr addewid sef rhoi y nefoedd yn feddiant i ni? Yn y Cyfamod newydd yng Nghrist, mae Duw yn dweud y gall, ac yn yr un Cyfamod yng Nghrist rydan ninnau hefyd yn dweud y gall! Meddiannwn hi!

Aneurin

Llais Bro Aled 28.02.16 (PDF)

Llais Bro Aled 28.02.16 (Word)

Comments are closed.