Dydd Sul, 22 Mai 2016

Darlleniad y Dydd: Eseia 1:17-20 (BCND:tud.619/BCN: tud.566)

Bore da a chroeso eto i oedfaon y Sul wedi’r Pentecost a gobeithio y cewch fendith o geisio Duw heddiw. Mae’r proffwyd Eseia yn ein hannog i ‘geisio yr Arglwydd tra gellir ei gael’ a ‘galw arno tra bydd yn agos’ (Eseia 55:6) – cymryd y cyfle newydd yma rydan ni wedi ei gael i siarad hefo Duw a gwrando arno trwy’r Beibl ac mewn gweddi.

Clywsom nos Sul gan Alun am rai o brofiadau diwygiad 1904 ac mae’n ddychryn meddwl fod canrif a mwy wedi mynd heibio ers y dyddiau hynny. Dyddiau ‘Pentecost’ lle bu’r Ysbryd ar waith mewn ffordd ryfeddol a grymus. Mae’r cwbl ond megis atgof pell i’m cenhedlaeth i, ond yn atgof pellach fyth i genhedlaeth fy wyresau. Tybed a fydd yr Ysbryd yn cael ei anfon yn yr un modd eto atom ni fel Cymry Cymraeg?

Rwy’n cofio un brawd annwyl – Willie John – a oedd yn byw mewn tŷ teras ym mhentref Tonmawr ger Ponrhydyfen lle’r oedd fy nhad yn weinidog cyn dod i Lansannan. Roedd Willie John wedi bod yn löwr tanddaear ac wedi hen galedu i ffyrdd y byd. Cyn y diwygiad, byddai’n rhegi ac yn meddwi ac yn byw o un dydd cyflog i’r nesa. Ond daeth dan ddylanwad yr Ysbryd Glân yn ystod y diwygiad, ac fel cannoedd o’i gyfoedion, rhoddodd ei fywyd i’r Arglwydd Iesu ac fe newidiodd ei fywyd yn gyfan gwbl. Rwy’n ei gofio fel dyn glandeg ac yn eistedd yn y gegin yn diolch i’r Arglwydd am ei gadw, am ei faddeuant, am werth y gwaed ac am freintiau cael tystiolaethu i eraill a rhannu’r Efengyl. Roedd pawb yn ei ’nabod gan y byddai yn trafaelio ar y bws i bobman ac yn siarad am Iesu, ei Waredwr, gyda phawb.

Rwy’n ei gofio yn eistedd yn y capel hefyd. Es yno i bregethu, pan oeddwn yn fy ugeiniau cynnar, ar Salm 25. Eisteddai Wncl Willie yn y sêt fawr yn porthi’r darlleniad, a phan fyddai’r emynau yn cael eu canu, byddai’n ailadrodd y rheini o’r cychwyn, nid o’r llinell olaf ond un! Pan wnaed y casgliad, fe gychwynnodd ganu “Yes, Jesus loves me … the Bible tells me so” yn y Saesneg a phawb yn ymuno ag o wrth iddo fwrw i’r addoliad. Byddai’n ei wythdegau erbyn hynny, mae’n siŵr.

Mae profiad Pentecost a diwygiad ysbrydol yn brofiad sy’n ein newid am weddill ein hoes. Nid tân siafins oedd tröedigaeth Willie John, ond profiad o ‘ras yn dilyn gras’ a chynhesrwydd ei berthynas gyda’r Arglwydd yr un mor danbaid y Sul hwnnw ag yr oedd flynyddoedd ynghynt yn anterth ei brofiad eirias. O ‘gael’ yr Arglwydd, mae’r Arglwydd yn aros yn ffyddlon ac yn ‘agos’. Y brys i ni ydi cymryd y cyfle tra mae o’n cael ei gynnig i ni i’w dderbyn a’i groesawu i’n calon. Ceisiwn yr Arglwydd, a rhown gyfle i’r Ysbryd ateb!

Aneurin

Llais Bro Aled 22.05.16 (PDF)

Llais Bro Aled 22.05.16 (Word)

 

Comments are closed.