Dydd Sul, 21 Ionawr 2018

Darlleniad y Dydd:   Diarhebion 9:7-10 (BCND:tud.583 / tud.533)

Bore da a chroeso cynnes i chi i gyd i’r oedfaon ar draws Bro Aled. Pam na ddown ni o flaen yr Arglwydd hollalluog heddiw a’i addoli? Oherwydd yr hyn mae Iesu Grist wedi ei wneud drosta ni, does dim byd yn ein rhwystro rhag dod at Dduw mewn gweddi ac addoliad, gan blygu o’i flaen a’i adnabod fel Brenin.

Tybed pa mor wir ydy’r gosodiad yma: Gellir ddweud mwy am gymeriad person drwy astudio’r ffordd maent yn ymateb na thrwy astudio eu gweithredoedd. Mae’n destun ddigon diddorol i’w ystyried. Mae pobl yn gallu dewis gwneud llawer o bethau – da neu drwg, hael neu hunanol – er enghraifft bwydo’r digartref, dwyn o’r siop, rhoi pres i elusen, bwyta holl fferins eich ffrind! Trwy ein gweithredoedd, mi fedrwn lywio barn pobl am ein bywydau ni. Ond, mae ymateb yn beth gwahanol. Mae’r ffordd rydym yn ymateb ar y pryd i sefyllfa yn dweud y gwir am bwy ydym ni. Mi allai un person sy’n bwydo’r digartref droi’n gas iawn petai rhywun yn cwestiynu ei gymhellion. Mae’r ffordd rydym yn adweithio, neu ein hymateb i sefyllfa, yn dangos ein gwir gymeriad. Tybed sut ydym yn ymateb os nad ydy pethau’n mynd ein ffordd ni, neu os ydy rhywun yn ein cywiro, neu yn ein ceryddu?

Mater tebyg iawn sydd ganddom yn Diarhebion 9 heddiw. Mae’r awdur yn rhoi cipolwg i ni o sut ymateb mae pobl sy’n gwatwar yn ei roi i wahanol sefyllfaoedd – yn benodol, sut mae pobl ddoeth a phobl ffôl yn ymateb i gerydd neu gyngor. Heb fynd i ormod o fanylder am beth yn union mae’n ei ddweud, mae dau gwestiwn yn codi i ni o’r geiriau yma: 1) Sut ydyn ni’n ymateb pan mae pobl yn ein ceryddu neu yn ein cywiro? Ydyn ni’n rhoi llond ceg iddyn nhw neu yn eu dirmygu – “Beth mae nhw’n wybod?” Neu ydyn ni’n troi’n sur yn eu herbyn nhw: “Does ganddyn nhw ddim hawl i siarad am fy mywyd i.” Neu tybed, fel yn adnodau 9 a 10, ydyn ni’n parchu ac yn croesawu’r cyngor, gan sylweddoli ein bod i gyd yn bechaduriaid ac yn gyfartal o flaen Duw? Ydy’r ffordd rydym ni’n ymateb i bethau yn adlewyrchu sut bobl rydym eisiau fod?

Yr ail gwestiwn i ni ydy tybed ydym ni’n adnabod y bobl ddoeth yn ein bywydau? Ydym ni’n gweld gwaith Duw ym mywyd person trwy’r ffordd maen nhw’n ymateb i sefyllfa? Ydy’n llygaid ni ar agor i weld sut mae Duw yn newid pobl i fod yn debycach iddo fo? Ac yna, ydym ni’n clodfori Duw am y newid?

Gwion

Llais Bro Aled 21.01.18

Comments are closed.