Dydd Sul, 29 Tachwedd 2020

‘Roedd y Nadolig cyntaf yn un syml, peidiwch ag ofni os bydd Nadolig eleni’n syml hefyd.’

Dyma ddyfyniad Saesneg ar y we a dynnodd fy sylw’r wythnos ddiwethaf. A ninnau newydd dderbyn cyfarwyddiadau’r Llywodraeth ynglŷn â’r hyn a gawn ei wneud o gwmpas yr Ŵyl, sut ydych chi wedi ymateb? Siom, llawenydd, neu bryder o bosib? Gyda chymaint o sôn ar y cyfryngau a llawer o leisiau fel petaent mewn panig yn ceisio crafangu i ddal gafael ar draddodiadau ac arferion cyfarwydd y Nadolig, siawns nad yw’n ddrwg o beth i ni holi, beth mae’r Arglwydd am i ni ei ddysgu dros y cyfnod hwn?

Yn absenoldeb yr arferol – yr hyn sydd mor aml yn ein meddyliau yn ‘gwneud ’Dolig yn ’Ddolig’ – tybed onid oes cyfle o’r newydd i ni sylweddoli beth sy’n bwysig mewn gwirionedd? Un o’r cyfyngiadau sydd wedi parhau ers dechrau’r gwanwyn yw’r gwaharddiad ar dyrfaoedd i wylio chwaraeon yn yr awyr agored, sy’n gryn rwystredigaeth i lawer o chwaraewyr a chefnogwyr. A chlywais un sylwebydd yn mynd mor bell â honni fod pêl-droed heb gefnogwyr yn ddim byd! Wel, tydi hynny ddim yn hollol gywir – mae pêl-droed heb gefnogwyr yn parhau i fod yr un gêm! Ond petai yna ddim pêl yna byddai’r sylwebydd yn llygad ei le – dydi pêl-droed heb bêl yn ddim byd! Yn yr un modd mae Nadolig heb y partïon, yr ymgynnull a’r gloddesta yn parhau i fod yn Nadolig, ond tynnwch Grist allan ac mae’r cyfan yn ddiystyr!

Felly tybed onid yw’r Arglwydd yn y cyfnod rhyfedd hwn yn dangos i ni mai’r oll yr ydym ei angen i wynebu beth bynnag a ddaw yw’r Brenin a roddwyd mewn preseb? Unig Fab Duw oedd yn barod i adael y gwynfyd a dod atom i’n hadfyd, er mwyn i bawb sy’n credu ynddo dderbyn bywyd tragwyddol. (Ioan 3:16)

I bawb sy’n fy adnabod, byddant yn gwybod fy mod yn eithriadol o hoff o’r Nadolig – amser hefo’r teulu, y carolau, addurno’r goeden a hyd yn oed y mins peis! Ac wrth gwrs, rhoddion gan Dduw yw’r cyfan, pethau i ni ddiolch amdanynt. Ond fel pob rhodd gan Dduw, mae posib eu camddefnyddio, neu roi gormod o bwyslais arnynt ar draul rhywbeth llawer pwysicach. Wrth droi’n golwg tuag at Nadolig 2020, beth am i ni ofyn i Dduw am ei gymorth er mwyn i ni edifarhau a throi at Iesu fel Arglwydd a Gwaredwr? A thros yr wythnosau heriol nesaf, gweddïwn am nerth yr Ysbryd Glân i allu gwerthfawrogi’r Rhoddwr yn fwy na’r rhoddion,  gan gofio fel y dywed yr emyn:

Mae Iesu’n fwy na’i roddion,
Mae Ef yn fwy na’i ras.

Rhodri

Llais Bro Aled 29.11.20

Comments are closed.