Dydd Sul, 3 Ionawr 2021

Er ei fod yn teimlo’n chwithig ei ddweud ar hyn o bryd gyda’n sefyllfa fel ag y mae hi, gan mai hwn yw rhifyn cyntaf Llais Bro Aled eleni, hoffwn ddymuno blwyddyn newydd fendithiol i chi a’ch teuluoedd. Dwi’n dweud blwyddyn newydd fendithiol yn hytrach na blwyddyn newydd dda, oherwydd gall y Duw hollalluog ein bendithio mewn ffyrdd annisgwyl ac amrywiol hyd yn oed pan nad yw pethau’n dda arnom ni na’r byd o’n cwmpas. Dyma dystiolaeth pobl yr Arglwydd ar draws y canrifoedd, ac mae’n rhywbeth y dylai pob Cristion ddal gafael arno wrth i ni gychwyn blwyddyn newydd.

Mae’n debyg y bydd yna lawer o raglenni teledu ac erthyglau yn cael eu cyhoeddi dros y dyddiau nesaf yn edrych yn ôl dros y flwyddyn aeth heibio gan geisio dysgu gwersi i ni ar gyfer y dyfodol. Byddant yn gwneud hyn gan gyfaddef i 2020 fod yn un o’r blynyddoedd mwyaf rhyfedd ers cyn cof. Ond ym mhob rhan o fywyd mae ystyried a phwyso a mesur yr hyn ddigwyddodd yn werthfawr gan mai dyma’r ffordd yr ydym yn dysgu ac yn aeddfedu. Fel y gall hedfan mewn awyren roi darlun cliriach i ni o’r tir o’n cwmpas, felly hefyd mae’r olwg a gaiff y Cristion ar ddaioni Duw yn fwy eglur wrth iddo godi ei ben uwchlaw dryswch y presennol.

Ystyriwch eiriau’r Apostol Paul ar ddechrau ei ail lythyr at y Corinthiaid. Wrth ysgrifennu atynt, nid yw’n ceisio honni fod popeth wedi bod yn dda arno: ‘Yr ydym am i chwi wybod, gyfeillion, am y gorthrymder a ddaeth i’n rhan yn Asia, iddo ein trechu a’n llethu mor llwyr nes inni anobeithio am gael byw hyd yn oed.’ (2 Corinthiaid 1:8)

Tybed faint ohonom sydd wedi profi teimladau tebyg yn ystod 2020, gyda’r amgylchiadau fel petaent bron â’n llethu’n llwyr? Ond i’r rhai sydd â’u ffydd yn Iesu Grist, y Gwaredwr, nid yw unrhyw sefyllfa’n gwbl anobeithiol, a dyna mae Paul am ei bwysleisio:

‘… yr amcan oedd ein cadw rhag ymddiried ynom ein hunain, ond yn y Duw sy’n cyfodi’r meirw. Gwaredodd ef ni gynt oddi wrth y fath berygl marwol, ac fe’n gwared eto; ynddo ef y mae ein gobaith.’ (2 Corinthiaid 1:9-10)

Sut bynnag y bu 2020 i chi, ac er yr anawsterau a’r ansicrwydd sy’n debygol o barhau, cofiwn nad yw daioni Duw wedi ei atal ac nid yw’n gobaith fel Cristnogion wedi dod i ben ychwaith. ‘Ond yn y pethau hyn i gyd y mae gennym fuddugoliaeth lwyr trwy’r hwn a’n carodd ni.’ (Rhufeiniaid 8:37)

Rhodri

Llais Bro Aled 03.01.21

Comments are closed.