Dydd Sul, 17 Ionawr 2021

Wrth i ni barhau â chyfnod clo arall pan mae cymaint o sefydliadau ar gau a’r mwyafrif o weithgareddau arferol wedi’u gwahardd, beth mae pobl wedi bod yn ei wneud? Yn ôl adroddiadau yn y cyfryngau, mae yna rai gweithgareddau wedi dod yn llawer mwy poblogaidd. Er enghraifft, mae’n debyg bod yna gynnydd amlwg wedi bod mewn pobl yn rhedeg fel ffordd o ymarfer corff (18% o bobl Cymru yn rhedeg yn ôl erthygl Golwg360), tra bod niferoedd y dysgwyr Cymraeg wedi cynyddu’n sylweddol y llynedd gyda phobl ar draws y byd yn mentro i ddysgu’r iaith trwy gyrsiau ar-lein. Tybed ydych chi wedi cychwyn rhyw arferiad newydd yn sgil cyfyngiadau’r flwyddyn ddiwethaf? Boed chi wedi darganfod diddordebau newydd neu beidio, beth am ddefnyddio’r cyfnod fel cyfle i fynd ati i ddarllen y Beibl yn fwy cyson, ac o bosib i ymuno â Chwrs y Beibl fydd yn dechrau ar ZOOM nos Fawrth?

Mae’r cwrs wedi cael ei ysgrifennu gan Andrew Ollerton, un o’r rhai a sylfaenodd Souled Out yn ystod ei gyfnod yn gweithio yng Ngholeg y Bala, ac mae’n adnodd arbennig y mae nifer wedi cael bendith o’i ddilyn yn barod. Bwriad y cwrs yw ein helpu i ddeall sut mae gwahanol rannau’r Beibl yn ffitio hefo’i gilydd, a dangos i ni mor odidog yw’r hanes am Dduw yn caru ac yn achub trwy ei Fab, yr un stori fawr honno sydd i’w gweld o Genesis i Lyfr y Datguddiad. Os oes gennych ddiddordeb, mae’r manylion i gofrestru i’w cael ar y dudalen nesaf.

Yn ein gwasanaeth ddydd Sul, cawsom ein hatgoffa o ddisgrifiad Salm 1 o’r rhai sy’n cael eu ‘hyfrydwch yng nghyfraith yr Arglwydd ac yn myfyrio yn ei gyfraith ef ddydd a nos.’ (Salm 1:2) Gwyddom hyd yn oed heddiw fod nifer yn parhau i barchu’r Beibl fel llyfr pwysig yn hanesyddol, ond mae’r Cristion wrth ei fodd yn myfyrio ar eiriau’r Arglwydd oherwydd y cyswllt personol trwy Iesu Grist. Gallwn brofi’r Gair yn felys fel mêl trwy waith yr Ysbryd yn ein hargyhoeddi mai dyma’r ffordd y mae’r Duw tragwyddol yn siarad â ni. Ac yn ôl yr Apostol Paul, yr Ysgrythurau sanctaidd ‘sydd yn abl i’th wneud yn ddoeth a’th ddwyn i iachawdwriaeth trwy ffydd yng Nghrist Iesu.’ (2 Timotheus 3:15)

Mewn cyfnod pan mae cymaint o bethau yn ein byd yn teimlo’n ddryslyd ac yn ddychrynllyd, beth am i ni droi yn weddigar at Dduw, a gofyn am ei gymorth er mwyn i ninnau fel y Salmydd brofi adfywiad trwy ei ofynion? (Salm 119:93)

Rhodri

Llais Bro Aled 17.01.21

Comments are closed.