Dydd Sul, 28 Mawrth 2021

Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn wynebu’r ail Basg gyda chysgod bygythiol COVID 19 yn parhau o’n cwmpas.  Wrth edrych yn ôl dros y flwyddyn aeth heibio, mae’n anodd dirnad mor enbyd y bu’r effaith ar gymaint o bobl mewn gwahanol ffyrdd.  Ond wrth i ni droi’n golwg at groes Calfaria a’r bedd gwag, cawn ein hatgoffa eto eleni bod newyddion da Iesu yn neges berthnasol ac yn allweddol i fyd sydd mewn dryswch.

Fel y cawsom glywed yng ngwasanaeth dydd Sul diwethaf, bu Cwrs y Beibl yn gymorth i nifer ohonom fedru gweld darlun mawr y Beibl yn fwy eglur.  Ac wrth i’r cwrs fynd yn ei flaen, daeth y cyswllt rhwng yr Hen Destmaent a’r Testament Newydd yn gliriach hefyd.  Ystyriwch gymaint o sôn sy’n yr Hen Destament am y deml er enghraifft: y man sanctaidd yn Jerwsalem oedd yn cynrychioli presenoldeb Duw ar y ddaear. Beth sydd gan y Testament Newydd i’w ddweud am y deml?  Â ninnau ar drothwy dathliadau’r Pasg, dyma un disgrifiad o groeshoeliad Iesu yn Marc 15:37-38 Beibl.net:  ‘Ond yna dyma Iesu’n gweiddi’n uchel, yna stopio anadlu a marw. A dyma’r llen oedd yn hongian yn y deml yn rhwygo yn ei hanner o’r top i’r gwaelod.’  Mae Iesu’n marw ar y groes a chawn ein symud ar wib i’r deml yn Jerwsalem lle mae’r llen wedi’i rhwygo o’r top i’r gwaelod.  Pam fod hyn mor bwysig? Oherwydd ei fod yn arwyddo Duw yn derbyn pobl ato’i hun!  Fel y mae’r heddlu i’w gweld yn diogelu’r Senedd yng Nghaerdydd neu Balas Buckingham, roedd llen y deml yn arwydd amlwg bod mynediad at y Duw sanctaidd wedi’i gyfyngu.  Yn ôl y Gyfraith Iddewig dim ond unwaith y flwyddyn y câi’r archoffeiriad fynd trwy’r llen fewnol at y ‘Lle Mwyaf Sanctaidd’, at bresenoldeb y Duw byw, a hynny er mwyn cyflwyno aberth am bechodau’r bobl ar Ddydd y Cymod.

Ond wrth i Iesu farw ar y groes, gwelwyd cariad Duw yn disgleirio a newidiodd popeth!  Nid oes angen aberthau a defodau i ddod at Dduw bellach, gan fod Iesu wedi talu’r pris yn llawn a sicrhau maddeuant.  Derbyniwyd aberth unwaith am byth Iesu dros bechod gan Dduw, sy’n golygu bod modd i unrhyw un ddod at Dduw trwy ffydd yn Iesu Grist.

Wrth feddwl am len y deml yn rhwygo, cofiwch eiriau Iesu: “Myfi yw’r ffordd a’r gwirionedd a’r bywyd. Nid yw neb yn dod at y Tad ond trwof fi.” (Ioan 14:6) Ydym ni wedi derbyn ei wahoddiad?

Rhodri

Llais Bro Aled 28.03.21

Comments are closed.