Dydd Sul, 11 Ebrill 2021

Gobeithio fod pawb ohonoch wedi cael cyfle i fwynhau Pasg bendithiol cyn i’r rhew a’r eira ddychwelyd i’n hoeri’r wythnos hon!  Wn i ddim faint ohonoch gymrodd fantais ar yr hawl i grwydro neu i ymweld â gerddi pobl eraill, ond mae hi’n parhau i fod yn gyfnod digon rhyfedd.  Beth fydd yn digwydd nesaf, a phryd fydd hynny’n digwydd?  Dyna’r cwestiynau mwyaf cyffredin.  A gallwn ddychmygu mai cwestiynau digon tebyg oedd yn chwarae ar feddyliau’r disgyblion hefyd.  Yn dilyn y sioc a’r gorfoledd o weld Iesu wedi codi’n fyw o’r bedd, bu’r Iesu atgyfodedig yn eu plith am 40 diwrnod cyn Ei esgyniad. Tybed beth oedd y disgyblion yn feddwl fyddai’n digwydd nesaf?

Mae un hanes o’r cyfnod arbennig hwn i’w weld yn Ioan 21:1-14.  Rwy’n hoff iawn ohono oherwydd y cyfuniad o allu rhyfeddol Iesu yn arwain at ddalfa enfawr o bysgod (153 i fod yn fanwl gywir!), ac yna’r olygfa gwbl naturiol o Iesu’n paratoi picnic i’w gyfeillion ar lan y môr!

A sylwch ar y ffordd y mae Iesu’n ymddwyn.  Hyd yn oed wedi Ei fuddugoliaeth un waith am byth, nid yw Ei gymeriad wedi newid.  Mae Iesu’n dymuno treulio amser yng nghwmni ei ddisgyblion a’u gwasanaethu mewn ffordd hynod o ymarferol.  Meddyliwch – y Meseia sydd newydd goncro pechod a marwolaeth yn paratoi pryd o fwyd, ac yn pasio’r bara a’r pysgod rhwng ei ffrindiau!

Onid oes yna wers i ni o’r hanes hwn?  Mor hawdd y gallai’r disgyblion fod wedi holi perfedd Iesu am y camau nesaf, a thrwy hynny golli’r hyfrydwch o fod yn Ei gwmni.  Ac mae’n demtasiwn i ninnau wneud rhywbeth tebyg.  Mae’n gwbl naturiol i ni ystyried beth fydd yn digwydd yn y dyfodol, ond mae yna berygl i ni feddwl cymaint am beth a phryd nes ein bod yn anwybyddu’r presennol gan golli golwg ar ras Duw i ni heddiw.  Pan ofynnodd y disgyblion yn ddiweddarach i Iesu ynglŷn â’r hyn oedd i ddod, yr ateb a gawsant oedd, “Does dim rhaid i chi wybod beth ydy’r amserlen mae Duw wedi’i threfnu.  Ond bydd yr Ysbryd Glân yn disgyn arnoch chi, ac yn rhoi nerth i chi ddweud amdana i wrth bawb – yn Jerwsalem a Jwdea, yn Samaria, a drwy’r byd i gyd.” (Actau 1:7-8 Beibl.net)

Diolch i haelioni rhyfeddol Duw, a thrwy waith gorffenedig Iesu, mae gan y Cristion addewidion bendigedig i fyfyrio arnynt, yn enwedig pan fyddwn yn profi gorthrymderau (2 Corinthiaid 4:16-18).  Ac mae Iesu’n fyw, felly gallwn wynebu pob dydd a phob sefyllfa gydag Ef gan wybod “Ni’th adawaf fyth, ac ni chefnaf arnat ddim.” (Hebreaid 13:5)

Rhodri

Llais Bro Aled 11.04.21

Comments are closed.