Dydd Sul, 9 Mai 2021

Yr wythnos hon, cefais gyfle i ymuno gydag Undeb Gristnogol Myfyrwyr Prifysgol Bangor a hwythau ar fin dechrau eu harholiadau diwedd tymor.  Dwi’n siŵr fod y gair arholiadau yn ddigon i wneud i rai ohonom droi’n chwys oer!  A hyd yn oed os nad yw hynny’n wir, gallwn uniaethu â’r tensiwn a’r ofn sy’n gallu dal gafael ynom pan mae yna ddigwyddiad pwysig o’n blaenau.  Sut aiff pethau?  Beth fydd yn digwydd i mi os gwna i lanast?  Dyma rai o’r cwestiynau sy’n aml yn troi a throsi yn ein meddyliau.

Fear of failure yw’r term Saesneg am nifer o’r amheuon hyn, a gall ychydig o’r ofn naturiol yma fod yn iach wrth iddo’n sbarduno i baratoi a’n gwarchod rhag bod yn esgeulus cyn prawf neu dasg bwysig.  Ond gwyddom hefyd bod ofnau o’r fath yn hawdd iawn yn medru troi’n afresymol a thaflu cysgod diflas dros bob agwedd o’n bywydau.

Pam ydym ni’n ymateb fel hyn?  Gan amlaf oherwydd ein bod yn credu bod llwyddiant (sut bynnag yr ydym yn mesur hynny) yn ein gwneud yn werthfawr.  Ac oherwydd hynny, bydd unrhyw fethiant yn ein golwg yn gwneud i ni deimlo nad ydym mor werthfawr, sydd wedyn yn datblygu’n ofn y byddwn mewn rhyw ffordd yn cael ein gwrthod.

Ond mae hyn yn gwbl groes i’r ffordd mae’r Arglwydd Dduw yn gweithredu. Trwy hanes, mae Duw wedi gwneud yr annisgwyl er mwyn dangos Ei gariad a’i ras tuag at bobl annheilwng.  Dyma’r neges i Israel yn Deuteronomium 7: 7-8, “Wnaeth e ddim eich dewis chi am fod mwy ohonoch chi na’r bobloedd eraill i gyd – roedd llai ohonoch chi os rhywbeth!  Na, dewisodd yr ARGLWYDD chi am ei fod wedi’ch caru chi, ac am gadw’r addewid wnaeth e i’ch hynafiaid chi.” 

Ac mae’r un egwyddor yn sylfaenol i ffydd y Cristion – nid ar sail ein perfformiad y mae Duw wedi’n hachub a’n derbyn, ond er gwaethaf hynny!  Mae bendithion Duw yn dod i’r Cristion fel rhodd yn Iesu Grist, a thrwy ffydd, cawn ddod yn blant Duw. (Effesiaid 1:5)

Nid dim ond pan maent yn llwyddo mae plant yn werthfawr yng ngolwg eu rhieni.  Ac mae’r un peth yn wir i’r Cristion.  Oherwydd bod ein mabwysiad fel plant Duw ar sail bywyd perffaith a marwolaeth Iesu, nid yw ein methiant yn golygu ein bod yn llai gwerthfawr, na bod Duw am droi ei gefn arnom.  Oherwydd y diogelwch hyfryd hwn yn Iesu Grist, gall y Cristion wynebu unrhyw fethiant yn adeiladol, gan gydnabod ein gwendid a’n pechod wrth droi at Waredwr sy’n maddau, ac Ysbryd fydd yn ein nerthu i wynebu’r  treialon a’r temtasiynau ddaw i’n rhan.

Rhodri

Llais Bro Aled 09.05.21

Comments are closed.