Dydd Sul, 6 Mehefin 2021

Yr wythnos hon fe welais rywbeth am y tro cyntaf erioed – 28 o gwningod gwyllt yn yr un cae!  Peidiwch â phoeni arddwyr a ffermwyr Bro Aled, ar Ynys Môn y gwelais yr olygfa hynod hon, ond roedd hi’n ddigon annisgwyl i fy stopio’n stond ar ganol fy nhro cerdded.  Tybed beth sy’n gwneud i chi stopio popeth a rhyfeddu?  Mae’n rhaid i mi gyfaddef nad yw hyn yn digwydd yn aml i mi.  Mor hawdd yw gadael i brysurdeb bywyd ein rheoli i’r graddau ein bod yn anwybyddu cymaint o’r hyn sy’n hardd ac yn drawiadol o’n cwmpas.  Ac os yw hynny’n wir am yr hyn a welwn yn y greadigaeth, beth am arwyddion fod Duw ar waith o ddydd i ddydd?  Fel mae anwybyddu natur a gwneud fel a fynnom gyda’r greadigaeth yn siŵr o arwain at broblemau amgylcheddol difrifol, felly hefyd mae anwybyddu Duw yn siŵr o achosi niwed sylfaenol i ddynoliaeth sydd wedi’i chreu i fod mewn perthynas â’i Chreawdwr.  Nid yw’n syndod felly fod Duw oherwydd ei gariad mawr yn datgan yn Salm 46 beibl.net “Stopiwch! Mae’n bryd i chi ddeall mai Duw ydw i!” “Ymlonyddwch, a deallwch mai myfi sydd Dduw,” (yn ôl cyfieithiad BCND)

Sut allwn ni wneud hyn yn ystod yr wythnos nesaf?  Efallai bod y dasg o stopio a meddwl am Dduw yn teimlo braidd yn fecanyddol, ond dyma mae Cristnogion wedi ei wneud ar draws y canrifoedd.  Ac mae Duw yn ei ddaioni wedi rhoi ei Air i’n cynorthwyo i ddeall mai Ef sydd Dduw!  Beth am gychwyn wrth dreulio ychydig funudau yn darllen o un o’r Efengylau ac yna ystyried beth y mae’r hanesyn arbennig hwnnw’n ei ddangos i ni am Iesu Grist: beth mae Iesu’n ddweud amdano’i hun, beth yw’r addewidion y mae’n Ei roi i’w ddisgyblion?  Wrth ddarllen a meddwl, cawn ein hannog i weddïo am help yr Ysbryd Glân fel ein bod nid yn unig yn deall, ond yn gallu ymateb mewn ffydd i’r hyn sy’n dod i’r amlwg am ein Harglwydd graslon, ac un o’r ymatebion yw dweud wrth eraill.  Wedi i mi syllu ar yr haid (ai dyna’r term am nifer fawr o gwningod?!) beth wnes i ond dweud wrth weddill y teulu am yr hyn yr oeddwn wedi ei weld!  Dyma ffordd syml a naturiol o fod yn dyst i Iesu Grist, ac fe welwyd esiampl ohoni pan gyfarfu’r wraig wrth ffynnon Jacob ag Iesu am y tro cyntaf: Dewch i weld dyn a ddywedodd wrthyf bopeth yr wyf wedi ei wneud. A yw’n bosibl mai hwn yw’r Meseia?” (Ioan 4:29)

Rhodri

Llais Bro Aled 06.06.21

 

Comments are closed.