Dydd Sul, 20 Mehefin 2021

Ymhlith nifer sydd wedi profi’r flwyddyn a hanner ddiwethaf yn anodd mae cyplau oedd ar fin priodi.  Gyda chymaint o ansicrwydd ynglŷn â’r canllawiau swyddogol, a’r holl newidiadau sydd wedi effeithio gwahanol sectorau, dwi’n siŵr y bydd llawer yn teimlo rhyddhad wrth i gyfyngiadau ar briodasau ddechrau llacio.  Ac fel rhan o’r gwasanaeth priodas traddodiadol, darllenir y geiriau canlynol fel bendith  – geiriau sydd wedi cael eu defnyddio gan Gristnogion ledled y byd fel cân boblogaidd ar y cyfryngau cymdeithasol yn ddiweddar:

“Bydded i’r Arglwydd dy fendithio a’th gadw; bydded i’r Arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat, a bod yn drugarog wrthyt; bydded i’r Arglwydd edrych arnat, a rhoi iti heddwch.”

O Numeri 6:24-26 y daw’r dyfyniad hwn, ac mae’r cyd-destun gwreiddiol yn dweud llawer wrthym am natur y Duw sy’n bendithio.

Yr Arglwydd sy’n gorchymyn Aaron a’i feibion (yr offeiriaid) i gyhoeddi’r fendith hon dros y bobl.  Ac felly’n amlwg, mae’r Arglwydd am i’w bobl wybod sut Un ydyw, a chadarnhau iddynt Ei fwriadau daionus tuag atynt.  Ond rydym yn ddigon cyfarwydd ag arweinwyr yn addo gwneud hyn a’r llall i’n gwneud yn amheus.  Y cwestiwn mawr yw oes yna weithredu yn ôl yr addewidion?  Mor hyfryd yw sylweddoli nad yw’r Arglwydd Dduw yn gweithredu fel arweinwyr dynol meidrol!  Er enghraifft, petai Duw yn chwilio am resymau i beidio bendithio’i bobl, roedd ganddo ddigonedd o dystiolaeth, ac mae’r un peth yn wir yn ein hachos ni heddiw hefyd!  Ond wrth gael ein bendithio gan yr Arglwydd cawn dderbyn o’i drugaredd, fel y gwelwn yn Salm 103:10,Ni wnaeth â ni yn ôl ein pechodau, ac ni thalodd i ni yn ôl ein camweddau.’ 

Tybed ydym ni’n bobl sydd wedi profi bendith yr Arglwydd? Ydym ni’n gallu dweud bod Creawdwr nefoedd a daear wedi edrych arnom a rhoi heddwch i ni? Efallai nad ydych chi’n teimlo felly ar hyn o bryd, ond cofiwch nad trwy edrych ar ein bywyd y gallwn ateb y fath gwestiynau, ond trwy edrych ar wrthrych ein ffydd. Pan fyddwn yn brwydro yn erbyn amheuon ac amgylchiadau anodd, cofiwch aberth Iesu drosom, a’r datganiad syfrdanol a wnaeth Paul yn Effesiaid 1:3, Y mae wedi’n bendithio ni yng Nghrist â phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd.’  Os ydym wedi dod i berthyn i Iesu trwy ffydd, rydym wedi derbyn cyfoeth di-ben-draw o fendithion, heddiw, ac am byth. Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist!

Rhodri

Llais Bro Aled 20.06.21

Comments are closed.