Dydd Sul, 18 Gorffennaf 2021

Ddydd Mercher, cyhoeddodd Prif Weinidog Cymru lacio sylweddol ar y cyfyngiadau COVID.  Bydd rhai newidiadau yn dod i rym y penwythnos yma, a’r gweddill os fydd y sefyllfa’n weddol ddechrau mis Awst.  Ond wrth gyhoeddi’r llacio, pwysleisiwyd nad oedd hynny’n golygu fod y perygl wedi diflannu’n llwyr, a bod angen parhau i fod yn wyliadwrus ac yn gyfrifol.  Felly’r hyn sy’n digwydd yw newid o weithredu ar sail gyfreithiol i bwyslais ar gyfrifoldeb personol a gofal yr unigolyn dros eraill.  I Gristnogion, dylai hyn fod yn dir cyfarwydd!  Yn 1 Corinthiaid 10:23-24 dywed Paul:

“Y mae popeth yn gyfreithlon,” meddwch; ond nid yw popeth er lles. “Y mae popeth yn gyfreithlon,” meddwch; ond nid yw popeth yn adeiladu.  Peidied neb â cheisio’i les ei hun, ond lles ei gymydog.’

Mae Paul yn ymbil ar Gristnogion i beidio cam-ddefnyddio’u rhyddid ar draul lles pobl eraill.  Yn hytrach, dylem fod yn ystyrlon o sefyllfa ac anghenion eraill o’n cwmpas.  Nid yw hyn wastad yn hawdd oherwydd ein tuedd naturiol yw gwneud yr hyn sydd wrth ein bodd ni, heb ystyried yr effaith ehangach.  Ond eto, mewn cymaint o sefyllfaoedd arferol, rydym yn ddigon parod i gydnabod bod yna wahaniaeth rhwng yr hyn sy’n gyfreithlon a’r hyn sy’n ddoeth.  Efallai ei bod yn gyfreithlon i deithio hyd at 70 m.y.a. ar draffyrdd, ond os nad ydych yn gallu gweld yn glir oherwydd y tywydd, fyddai hynny ddim y peth doethaf na’r diogelaf i chi na theithwyr eraill.

Yn y pen draw, mae’r anogaeth i ni geisio lles ein cymydog yn deillio o gariad – cariad anfeidrol Duw sydd wedi cael ei arddangos fwyaf clir yn Iesu Grist: ‘Er ei fod ef ar ffurf Duw, ni chyfrifodd fod cydraddoldeb â Duw yn beth i’w gipio, ond fe’i gwacaodd ei hun, gan gymryd ffurf caethwas a dyfod ar wedd ddynol.  O’i gael ar ddull dyn, fe’i darostyngodd ei hun, gan fod yn ufudd hyd angau, ie, angau ar groes.’ (Philipiaid 2:6-8)

Er bod Mab Duw yn haeddu pob clod ac anrhydedd, roedd yn fodlon darostwng Ei hun er lles eraill.  Dangosodd yr Un dibechod fawredd Ei gariad wrth wynebu melltith Duw ar y Groes, er mwyn sicrhau maddeuant i’r euog.

Wrth i ni wynebu cyfnod newydd o ystyried beth i’w wneud a sut i ymateb, diolchwn fod Iesu eto heddiw’n ein galw i brofi Ei ras a’i faddeuant.  Ac wrth i ni dyfu i’w adnabod yn well, gallwn bwyso ar Ei ddoethineb ac arweiniad Ei Ysbryd er mwyn i ninnau fedru dilyn esiampl Paul, fel y mae yntau’n dilyn esiampl Crist. (1 Corinthiaid 11:1)

Rhodri

Llais Bro Aled 18.07.21

Comments are closed.