Dydd Sul, 19 Medi 2021

Yn ystod gwres yr wythnos diwethaf roedd angen rhywbeth i’n cysgodi yng ngardd Heulfryn, ac yn handi iawn mae gennym babell y gellir tynnu ei hochrau a’i chodi mewn ychydig funudau.  Rydym wedi defnyddio cryn dipyn arni dros y ddau haf diwethaf, a bu’n help mawr i’n galluogi i sgwrsio yn yr awyr agored.  A hyd yn oed heb gyfyngiadau pandemig, mae cael rhywbeth sy’n cysgodi rhag haul poeth ac yn fodd i ymochel rhag glaw yn eithriadol o ddefnyddiol.  Gwnaeth hyn i mi feddwl am rai disgrifiadau cofiadwy yn llyfr y Salmau.  Mewn llawer man mae’r Salmydd yn disgrifio’r Arglwydd fel lloches i’r credinwyr, yn gysgod i’n diogelu mewn amrywiol sefyllfaoedd. Meddyliwch am y geiriau hyn ar ddechrau Salm 57:  ‘Bydd drugarog wrthyf, O Dduw, bydd drugarog wrthyf, oherwydd ynot ti yr wyf yn llochesu; yng nghysgod dy adenydd y mae fy lloches nes i’r stormydd fynd heibio.’

Mae’n ddarlun hyfryd o alw ar Dduw mewn trybini a derbyn o’i drugaredd.  Gallwn ddychmygu cywion yn cael eu cysgodi rhag yr elfennau wrth iddynt swatio’n dynn o dan adenydd eu rhieni.  Nid un storm y maent yn ei wynebu ond stormydd niferus, ac mae cysgodi mewn storm yn eu cadw ac yn eu paratoi i wybod beth i’w wneud yn ystod y storm nesaf!  Beth amdanom ni?  Ydym ni’n galw ar yr Arglwydd yn ein hangen, ac wedi Ei brofi’n lloches trwy stormydd bywyd wrth i ni roi’n ffydd yn Iesu Grist?

Er mor ddefnyddiol oedd y babell yn yr ardd yr wythnos diwethaf, mae hi wedi cael ei chadw erbyn hyn.  Bydd tywydd hydrefol Llansannan yn siŵr o ymddangos ar ryw bwynt, a does gen i ddim llawer o awydd rhedeg ar ôl pabell sy’n hedfan i lawr Ffordd Gogor!  Fydd y babell ysgafn ddim yn gallu’n cysgodi rhag tywydd drwg go iawn.  Ond nid felly mae cysgod cariadus Duw dros Ei bobl.  Bydd yr Arglwydd yn ein cadw a’n cynnal ym mhob braw a thrwy bob dyffryn tywyll du – dyna Ei addewid i’r saint.  Ac mae dyfodiad Iesu Grist i’n byd wedi dangos hynny’n eglur. Aeth Mab Duw i’r Groes yn ein lle.  Profodd y storm waethaf bosib – llid cyfiawn Duw yn erbyn pechod, er mwyn i bawb sy’n credu ynddo dderbyn maddeuant a’r diogelwch o fod yn blant Duw am byth.  Dyma newyddion da i’w drysori a’i rannu, ac angor gadarn i’n ffydd, yn enwedig pan fyddwn yn wynebu cyfnodau tymhestlog bywyd. ‘Oherwydd dioddefodd Crist yntau un waith am byth dros bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, i’ch dwyn chwi at Dduw.’ (1 Pedr 3:18)

Rhodri

Llais Bro Aled 19.09.21

Comments are closed.