Dydd Sul, 2 Hydref 2011

Bore da a chroeso i Sul y Sefydlu a’r Comisiynu! Diolchwn i’r Arglwydd am ein cynnal ac am ei rodd anhraethol i ni yn Efengyl ei Fab. Diolch i chwithau am eich holl ymddiriedaeth ac am eich parodrwydd llawen i gydweithio o blaid yr Efengyl yn ein cymunedau. Diolchaf yn arbennig heddiw i’r rhai sydd wedi gweddïo a’r rhai sydd wedi bod yn brysur yn paratoi croeso’r Fro i’r rhai a fydd yn bresennol heno.

Nid pawb fydd yn medru bod yn bresennol ac fe ymddiheurwn ein bod wedi gorfod trefnu ar draws ambell i ddigwyddiad arall. Gwyddom y bydd eich gweddïau gyda ni ac fe fyddwn ninnau hefyd yn cofio am y rhai hynny, oherwydd amrywiol amgylchiadau a chystuddiau, na fedrant fod yn yr Oedfa.

Carwn hefyd eich annog, fel y gwnaeth Meirion ar hyd y blynyddoedd, i ystyried galwad yr Iesu arnoch chwithau. Rwy’n ymwybodol nad comisiwn i un neu ddau  yw’r comisiwn mawr “Ewch a gwnewch ddisgyblion…..”  Mae ufudd-dod i’r gorchymyn hwn yr un mor bwysig ag unrhyw un arall o orchmynion Duw a thrwy ufudd-dod y mae’r Eglwys yn cael ei hadeiladu o oes i oes. Mewn rhyw ystyr felly, comisiynu’r Ofalaeth wnawn ni heno – galwad ar bob aelod a theulu i wneud eu rhan a chydweithio hefo Mair a Rhodri a minnau i wneud disgyblion i Iesu.

Llawenydd hefyd yw gweld Elinor yn symud ymlaen yn ei thaith hithau i’r weinidogaeth. Cefais y fraint o arolygu ei Arholiad i Fwrdd yr Ymgeiswyr y dydd o’r blaen ac fe fydd yn cael ei holi gerbron yr eglwys yn Llansannan yr wythnos nesa. Dymunwn fendith Duw arni a’i nerth i’w wasanaethu ymhellach. Nid pawb a fydd yn cael eu galw i’r weinidogaeth fel hyn ond y mae’n bwysig i bawb ystyried pa gyfraniad y medrant hwy ei wneud er mwyn Duw a pha ddawn a gaiff ei gysegru ganddo i hybu ei dystiolaeth yn ein plith.

Ar ran y Tîm felly, diolch o galon a phob bendith i chwi wrth inni ddathlu daioni a ffyddlondeb yr Arglwydd hefo’n gilydd heddiw.

‘Cofiwn am gomisiwn Iesu
  cyn ei fyned at y Tad:
“Ewch, pregethwch yr Efengyl,
  gwnewch ddisgyblion ymhob gwlad.”
Deil yr Iesu eto i alw
  yn ein dyddiau ninnau nawr;
ef sy’n codi ac yn anfon
  gweithwyr i’w gynhaeaf mawr.’

“Ewch, gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o’r holl genhedloedd, gan eu bedyddio hwy yn enw’r Tad a’r Mab a’r Ysbryd Glân, a dysgu iddynt gadw’r holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr, yr wyf fi gyda chwi bob amser hyd ddiwedd amser.” (Math. 28:19-20  )

Llais Bro Aled 02.10.11 (PDF)

Llais Bro Aled 02.10.11 (Word)

Comments are closed.