Dydd Sul, 28 Tachwedd 2021

Pan glywch y gair adref, beth fydd yn dod i’ch meddwl? Dwi’n holi’r cwestiwn gan fod ‘hawl i fyw adra’ wedi dod yn slogan gyfarwydd ym Mhen Llŷn dros y blynyddoedd diwethaf. Ac erbyn hyn mae gwleidyddion yn y Senedd hefyd yn cydnabod bod angen mynd i’r afael â sefyllfa ddyrys tai yng Nghymru.

Felly beth mae adref yn ei gynrychioli i chi? Mae’n debyg y bydd ein hateb yn dibynnu ar ein profiadau, a’r ffordd yr ydym yn gweld ein hunain. Dwi’n dychmygu bod cryn wahaniaeth rhwng ‘adref’ i rywun sydd wedi cael ei fagu ar fferm deuluol Gymreig o’i gymharu â’r person gafodd ei fagu mewn sawl tref wahanol. A tydi ‘adref’ ddim yn derm cadarnhaol bob tro ychwaith. I’r ffoadur neu’r rhai gafodd fagwraeth anodd, gall ‘adref’ gynrychioli tristwch, ofn, a lle i ddianc ohono.

Ond beth bynnag yw adref i ni, wrth droi at y Beibl gwelwn fod adref rhagorach i’w gael yn yr Arglwydd Iesu Grist. Gwnaeth un awdur Cristnogol sylwad fel hyn: ‘Mae cael ein caru heb gael ein hadnabod yn braf ond yn arwynebol. A chael ein hadnabod heb gael ein caru yw’n ofn pennaf. Ond trwy gariad Duw cawn ein hadnabod a’n caru’n llawn, sef yr hyn yr ydym ei angen yn fwy na dim.’

A dyna’r darlun bendigedig a gawn trwy’r Efengyl: bod cariad Duw wedi arwain at newid byd syfrdanol wrth i aberth Crist alluogi gelynion i gael eu troi’n blant annwyl. Wrth edifarhau, credu yng Nghrist, a derbyn yr Ysbryd Glân, dywed y Beibl fod Cristnogion yn cael eu mabwysiadu yn blant i Dduw: Ac os ydyn ni’n blant iddo, byddwn ninnau hefyd yn derbyn yr holl bethau da mae’n ei roi i’w Fab, y Meseia. Ond cofiwch wedyn, os ydyn ni’n cael rhannu yn ei ysblander mae’n rhaid i ni fod yn barod i ddioddef gydag e hefyd.’ (Rhufeiniaid 8:17 beibl.net)

Fel y gwelwn o’r adnod hon, nid yw Duw yn addo bywyd hawdd i’w blant, ond mae’n rhoi addewidion gwerthfawr o’r Ysbryd i’n nerthu a’i ddaioni rhyfeddol i ddarparu ar gyfer ein hanghenion bob cam o’r ffordd. Ac wedi gwneud ein cartref yng Nghrist, mae gennym hunaniaeth, pwrpas, a gobaith newydd i ddiolch amdano a’i rannu gydag eraill. Wrth orffen, ystyriwch eiriau’r Apostol Paul at Gristnogion Philipi: Dŷn ni’n ddinasyddion y nefoedd, ac yn edrych ymlaen yn frwd i’n Hachubwr, yr Arglwydd Iesu Grist, ddod yn ôl o’r nefoedd.’ (Philipiaid 3:20 beibl.net) Ydi hynny’n wir amdanom ni?

Rhodri

Llais Bro Aled 28.11.21

Comments are closed.