Dydd Sul, 13 Mawrth 2022

Profiad dirdynnol yw clywed y newyddion am y gyflafan sy’n digwydd yn Wcráin.  Mae gweld y dinistr y mae rhyfel yn ei achosi yn ysgwyd rhywun gan ein gorfodi i ofyn cwestiynau caled amdanom fel dynoliaeth.  Ond dydy’r cwestiynau yma ddim yn rhai newydd.  Yn ddiweddar gwelais gyfweliad gyda chyn arweinydd yr Undeb Sofietaidd, Mikhail Gorbachev, pan ofynnwyd iddo sut yr oedd o’n asesu pa mor ddiogel yw’r byd?  Rhybuddiodd bod y byd cyfan mewn perygl enfawr tra mae arfau niwclear ar gael a phobl ddrygionus yn sôn am eu defnyddio.  A dyna’n sefyllfa ni ar hyn o bryd.

Dwi’n siŵr fod llawer o bobl yn tybio bod materion fel hyn yn rhy ddwys i’w hystyried, ac mai’r ateb yw anwybyddu’r cyfan a chario ’mlaen hefo’n bywydau.  Ond nid dyna’r ffordd y gwnaeth yr Arglwydd Iesu baratoi ei ddisgyblion at y dyfodol.  Ac nid felly mae Cristnogion wedi dyfalbarhau trwy gyfnodau mwyaf ansefydlog a brawychus hanes ychwaith.  Yn Mathew 23:44, gwelwn Iesu’n rhybuddio’i ddisgyblion i beidio bod yn ddifeddwl gan fod diwedd y byd yn dod. Roedd am wneud yn siŵr eu bod yn barod: ‘Felly rhaid i chi hefyd fod yn barod drwy’r adeg. Bydda i, Mab y Dyn, yn cyrraedd pan fyddwch chi ddim yn disgwyl!’  A’r ffordd i fod yn barod am ailddyfodiad Iesu neu ddiwedd ein bywyd daearol? Gwneud yn siŵr ein bod wedi rhoi’n ffydd ynddo Ef a’n bod yn byw yn ôl Ei orchmynion er gwaethaf y temtasiynau neu’r pwysau sydd arnom.

Mae’r Beibl yn cydnabod mor fregus yw ein bodolaeth, ac mor boenus o anwadal y gall byw mewn byd toredig fod.  Ond yn wyneb hynny, nid panig nac anobaith sy’n cael ei annog ond ffydd. Mae’r Beibl yn llawn o hanesion am bobl feidrol gafodd eu cynnal wrth iddynt ddibynnu ar ffyddlondeb, gallu a chariad digyfnewid y Duw a ddaeth i’n byd yn Iesu Grist.  Oherwydd aberth a buddugoliaeth syfrdanol Iesu dros farwolaeth, mae’r Cristion trwy ras yn etifeddu gobaith cadarn am fywyd tragwyddol, a thrwy hynny gallwn ddygymod â phresennol ansicr yn ôl anogaeth Pedr:  Ond disgwyl yr ydym ni, yn ôl ei addewid ef, am nefoedd newydd a daear newydd, lle bydd cyfiawnder yn cartrefu.’ (2 Pedr 3:13)

Saif heb siglo yn dragwyddol
eiriau yr anfeidrol Fod,
saif ei gyngor a’i gyfamod
pan ddatodo rhwymau’r rhod;
teyrnas ydyw na ddiflanna,
rhodia’i deiliaid oll yn rhydd,
a phan syrth gogoniant anian
harddwch hon yn fwyfwy fydd.

                                                                          Richard Jones (1772-1833) – CFF 255

Rhodri

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 13.03.22

Comments are closed.