Dydd Sul, 24 Ebrill 2022

Ers rhai wythnosau mae canol Llansannan yn edrych yn wahanol iawn i’r arfer! O ganlyniad i’r gwaith atal llifogydd, ymddangosodd goleuadau traffig ar y groesffordd a thwll mawr yn y ffordd. Ni fu hyn yn syndod i drigolion y pentref gan ein bod wedi derbyn rhybudd gan y cwmni sy’n gyfrifol am y gwaith. Ac yn ddiweddar cawsom fwy fyth o wybodaeth yn esbonio’r cynllun a pha ffyrdd fydd ar gau dros y misoedd nesaf. Bydd hyn yn siŵr o darfu ar nifer gan achosi dryswch i yrwyr, ond mae hynny i’w ddisgwyl ac yn bris gwerth ei dalu os yw’n golygu gwarchod tai pobl am ddegawdau i ddod. Dyna ydw i’n ddweud ar hyn o bryd, mae’n bosib y byddaf wedi newid fy nghân ar ôl bod yn sownd mewn traffig am fisoedd!

Un peth yw gwybod am newidiadau i ddod, peth arall yw byw yng nghanol yr amgylchiadau newydd. A dyna brofodd disgyblion Crist wedi’r atgyfodiad. Er iddynt gael eu paratoi gan Iesu ar gyfer cyfnod newydd (gw. Ioan 14-17), gallaf ddychmygu bod y profiad o ddilyn Crist wedi’r atgyfodiad yn gyffrous ac yn ddryslyd yr un pryd. Efallai bod rhai ohonynt yn tybio bod bywyd braf a didrafferth o’u blaenau, ond nid dyma’r realiti. Yn fuan iawn wynebodd y disgyblion wrthwynebiad, camdriniaeth, ac yn achos Steffan ac Iago, marwolaeth. Ac yn Actau 14:22 gwelwn yr apostolion yn annog Cristnogion newydd i lynu wrth y ffydd gan ddweud: “Trwy lawer o gyfyngderau yr ydym i fynd i mewn i deyrnas Dduw.”

Tybed beth yw’n profiad a’n disgwyliadau ni o ddilyn Crist heddiw? Efallai ein bod yng nghanol sefyllfa anodd ac yn brwydro i wneud synnwyr o’r cyfan, neu’n methu gweld ymhellach na’r dryswch presennol. Ond cofiwch fod buddugoliaeth y Pasg nid yn unig yn gysur ond yn rhoi adnoddau angenrheidiol i’r Cristion fedru dygymod ag amrywiol drafferthion. Oherwydd, fel yn achos yr apostolion, mae gennym ni’r un newyddion da am Iesu i’w gredu a’i rannu ag eraill:

‘Ond dyma Duw yn ei godi yn ôl yn fyw a’i ollwng yn rhydd o grafangau marwolaeth. Roedd yn amhosib i farwolaeth ddal gafael ynddo!’ (Actau 2:24)

Mae Iesu’n fyw, yn teyrnasu, ac yn gweinidogaethu i’w bobl heddiw. Nid yw’r Bugail Da wedi anghofio’i braidd, ac ni chaiff neb eu cipio hwy allan o’i law. (Ioan 10:28) Beth bynnag yw’n gofidiau neu’n amheuon, cofiwn fod Iesu wedi cael y gorau ar bechod, marwolaeth a’r diafol trwy Ei farw aberthol a’i atgyfodiad. Ac wrth ymddiried yng Nghrist, cawn ninnau hefyd, fel yr apostolion, dderbyn o’i Ysbryd Glân i’n nerthu i fod yn dystion iddo ym Mro Aled, Cymru a hyd eithaf y ddaear!

Rhodri

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 24.04.22

Comments are closed.