Dydd Sul, 17 Gorffennaf 2022

Gan mai dyma’r rhifyn olaf o Lais Bro Aled tan ddechrau fis Medi, dyma gyfle gwych i mi ddymuno’n dda i bawb ohonoch dros yr haf, yn arbennig felly’r rhai fydd yn brysur yn ymweld â’r Eisteddfod a sioeau ymhell ac agos!  Ac wrth edrych ymlaen at y Sioe yn Llanelwedd yr wythnos nesaf, mae’r rhagolygon o wres mawr eisoes wedi arwain at rybuddion bod angen diogelu pobl ac anifeiliaid rhag gorboethi.  Gan ein bod mor anghyfarwydd â’r fath dymheredd, bydd rhaid cymryd camau ychwanegol i’n hoeri a’n gwarchod rhag yr haul!

Hyd yn oed wrth i ni fwynhau’r heulwen ar lan Llyn Brenig ddydd Sul diwethaf, diddorol oedd y safbwyntiau gwahanol ymhlith y picnicwyr: rhai wrth eu boddau â’r tywydd braf, ag eraill yn cilio i’r cysgod!  Gwnaeth yr holl drafod am haul, gwres a chysgod i mi feddwl mor aml y mae’r Salmau yn defnyddio’r delweddau hyn wrth ddisgrifio’r Arglwydd fel cysgod i’w bobl.  Dywed dechrau Salm 91:

‘Y mae’r sawl sy’n byw yn lloches y Goruchaf, ac yn aros yng nghysgod yr Hollalluog, yn dweud wrth yr Arglwydd, “Fy noddfa a’m caer, fy Nuw, yr un yr ymddiriedaf ynddo.”

Ac wrth gwrs, mae Salm gyfarwydd 121:5 yn datgan Yr Arglwydd yw dy geidwad, yr Arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw’.

Yn ystod diwrnod crasboeth, bydd cysgod yn rhoi rhyddhad hyfryd i’r sawl sy’n ei geisio, ac yn galluogi rhywun i ddioddef rhywbeth fyddai’n annioddefol fel arall.  Ac mewn gwres tanbaid, cysgod (a dŵr) sy’n ein galluogi i orffwys a chael ein hatgyfnerthu.  Mewn ffordd gyffelyb, mae’r Arglwydd Dduw yn addo rhoi cymorth i’w bobl i wynebu pob math o dreialon wrth iddo’u harwain a’u hadnewyddu trwy’r Ysbryd.  Rydym yn clywed yn aml am y gorffwys bendigedig sydd ar gael i’r rhai sy’n dod mewn ffydd at Iesu, ond mae’r Beibl hefyd yn ein hatgoffa bod arfogaeth gan Dduw i’n galluogi i sefyll yn gadarn a dal ein tir pan fydd pethau’n ddrwg. (Effesiaid 6:13 Beibl.net)

Wrth i ni gysgodi o dan goeden neu do, y dail neu’r llechi sy’n dioddef tanbeidrwydd llethol yr haul yn ein lle. A phan feddyliwn am y croeshoeliad, sylweddolwn fod Iesu o’i wirfodd wedi dioddef un waith am byth dros bechodau’, er mwyn i bawb sy’n cysgodi ynddo brofi hyfrydwch tragwyddol wrth ddod at Dduw. (1 Pedr 3:18)

Am iddo farw ar y bryn,
Cadd f’enaid bach ei brynu’n llyn*  (*‘fel hyn’)
A’i dynnu o’i gadwynau’n rhydd:
Wel, bellach, dan ei haeddiant Ef,
Fel cysgod rhyw gedrwydden gref,
Gorffwysaf mwy yng ngwres y dydd.

W.W. Pantycelyn

Rhodri

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 17.07.22

Comments are closed.