Dydd Sul, 12 Tachwedd 2023

Y rhyfela’n parhau

Mae mis cyfan ers i mi sgwennu’r golofn hon ddiwethaf. Fedraf fi ddim cofio popeth a wneuthum ers hynny, ond mae nodiadau’r calendr yn f’atgoffa am bethau mor amrywiol ag angladd ffrind annwyl, penwythnos efo’r plant a’r wyrion, gemau pêl droed rhyngwladol, ambell bwyllgor a mymryn o arddio. Stori debyg fu hi i rai ohonoch chithau: amrywiaeth o ddigwyddiadau a phrofiadau a lanwodd ddyddiau’r mis. Ond i eraill, anodd wrth edrych nôl fydd meddwl am unrhyw beth heblaw’r afiechyd neu’r pryder neu’r galar a fu’n ofid parhaus. Parhawn i weddïo dros ein gilydd; ac yn y cyfan, boed i ni’r cysur o wybod fod eraill yn cofio amdanom ac yn ein cyflwyno i ofal Duw.

Welwyd, gwaetha’r modd, fawr o amrywiaeth dros y mis diwethaf yn Gaza yn sgil ymateb dialgar Llywodraeth Israel i ymosodiadau ffiaidd Hamas ar y seithfed o Hydref. Mis o warchae; mis o atal dŵr a thrydan a bwyd; mis o fomio; mis o ddymchwel tai ac ysbytai; mis o ffoi lle nad oes ffoi’n bosib; mis o arswyd; mis o ddioddef; mis o ladd plant bach.

Mis hefyd o wadu bod a wnelo’r rhyfel ag amgylchiadau gormesol y blynyddoedd diwethaf. Mis o fynnu bod erchyllter anghyfiawnderau’r gorffennol yn gyfiawnhad digonol dros y lladd presennol. Mis o wrthodiad llywodraethau’r Gorllewin nid yn unig i gondemnio’r bomio didrugaredd ond o fethu â galw am gadoediad a diwedd i’r lladd. Mis o fychanu a thanseilio hyd yn oed ymdrechion y Cenhedloedd Unedig i dynnu sylw at y dioddefaint creulon. Mis o ddweud bod unrhyw un a faidd gyhuddo Llywodraeth Israel o droseddau rhyfel a hil-laddiad yn bleidiol i Hamas ac yn elyn i bob Iddew. Mis o wallgofrwydd hunllefus. Ond diolch am hynny, mis y clywyd hefyd o du rhai Israeliaid a Phalestiniaid gri gyffredin am ddiwedd i’r rhyfel a galwad unol am gymod a heddwch a chyfiawnder.

Yr un, gobeithio, yw ein cri a’n galwad ninnau. A daliwn i weddïo dros bobl Gaza ac Israel a’r gwledydd cyfagos, ar i bawb – ac yn arbennig y gwleidyddion a’r arweinwyr – weithredu geiriau’r Iesu a droediodd yr union diroedd hyn: ‘Pa beth bynnag y dymunwch i eraill ei wneud i chwi, gwnewch chwithau felly iddynt hwy; hyn yw’r Gyfraith a’r proffwydi’ (Mathew 7:12). Geiriau doeth y ‘Rheol Euraidd’ a adleisir yn ysgrythurau’r Iddew a’r Moslem: ‘Paid â gwneud i eraill yr hyn sy’n wrthun i ti’; a ‘Does neb wir yn credu nes iddo gofleidio i’w frawd yr hyn y mae’n ei gofleidio iddo’i hunan’.

Y Parch. John Pritchard

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 12.11.23

Comments are closed.