Dydd Sul, 24 Rhagfyr 2023

Anrheg wedi ei lapio

Mae gweld anrhegion wedi eu lapio yn rhoi llawer mwy o wefr nag ydi cael anrheg heb bapur lapio amdano. Fyddai bore Nadolig ddim yr un fath heb y papur lapio! Mae’r datod a’r gweld a’r darganfod yn rhan o’r llawenydd a’r cyffro.

Crëwyd ni gyda chwilfrydedd i ddarganfod.  Mae rhyw gynnwrf yn y disgwyl ac yna’r gweld. Meddai’r Arglwydd Dduw yn llyfr y Diarhebion, “Y mae’r rhai sydd yn fy ngheisio yn fy nghael,” ac yn llyfr y proffwyd Jeremeia (29:13) fe ddywed, “Fe’m ceisiwch a’m cael; pan chwiliwch â’ch holl galon fe’m cewch”. Dywedodd yr Arglwydd Iesu hefyd fod “yr hwn sydd yn chwilio yn cael”.  Dewis datguddio’i hun yn araf dros amser wnaeth Duw. Gallai fod wedi datgelu’r cwbl amdano’i hun o ddechrau amser ond gwyddai y byddem yn ei werthfawrogi yn fwy o chwilio amdano.  Wrth ddadbacio’r Hen Destament a’r Testament Newydd cawn gyfle i weld ac adnabod Duw yn Iesu Grist. Wrth olrhain bywyd a gwaith Iesu Grist, gwelwn a phrofwn gariad rhyfeddol Duw tuag atom. Gallai fod wedi dod mewn ffordd ddramatig. Ond na, daeth yn fabi mewn preseb gan uniaethu â ni. Daeth hefyd i fod yn Dduw gyda ni, yn un i’n gwared a’n bugeilio ar daith bywyd.  Wrth ei geisio a’i gael cawn ei weld yn ddyn i gydymdeimlo â’n holl wendidau ac yn Dduw i gario’r orsedd ar ddiafol, cnawd a byd. Yno down i fedru dweud yn llawen,

“Wele, cawsom y Meseia,
Cyfaill gwerthfawroca’ ‘rioed,
Darfu i Moses a’r proffwydi
ddweud amdano cyn ei ddod.
Iesu yw gwir Fab Duw
Ffrind a Phrynwr dynol-ryw.”

Wrth ddad-lapio rhodd cariad Duw eleni canwn,

“Diolch, O Dad nefol
Am ddanfon Crist i’n byd
A gadael dy Ysbryd Glân
I’n harwain ni o hyd.”

Cofiwn nad oes diwedd ar ddad-lapio rhodd Duw i’r byd. Mae llawer mwy i’w ddarganfod am Dduw a’i weithredoedd. Bydded ein gweddi y Nadolig hwn ac ymlaen i’r flwyddyn newydd,

“Ysbryd Sanctaidd, dyro’r golau
ar dy eiriau di dy hun;
agor inni’r Ysgrythurau,
dangos inni Geidwad dyn.”

Y Parch. R. O. Roberts

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 24.12.23

Comments are closed.