Dydd Sul, 14 Ionawr 2024

Un dyn bach ar ôl

Yr un hen stori! Bob blwyddyn, yn ddi-ffael, un peth bach ar ôl. Mi wnâi deitl i gân ysgafn pe meddwn y ddawn i sgwennu peth felly, a phe na fyddai’r Gasgen wedi achub y blaen arnaf ers blynyddoedd. Ie, ‘Un dyn bach ar ôl’ oedd hi acw eleni. Wedi cadw’r addurniadau yn yr atig, mi welwyd cyn taflu’r goeden Nadolig fod un dyn bach pren glas a gwyn yn dal i lechu ar un o’i changhennau. Caiff lety mewn drôr yn y gobaith y cofiwn amdano’r Nadolig nesaf, os byw ac iach. Un flwyddyn, daliwr cardiau; blwyddyn arall, pelen wydr; a mwy nag unwaith am ryw reswm, pibonwy plastig. Oes, mae yna – yn ein tŷ ni, beth bynnag – wastad un peth ar ôl.

Fyddwn i ddim yn poeni’n ormodol am hynny pe gallwn ddweud mai am addurniadau’r Nadolig yn unig y mae’n wir. Ond nid felly y mae, gan fod yn fy ngwaith ac ym mhopeth arall ‘un dyn bach ar ôl’ yn llawer rhy fynych. Rwy’n eiddigeddus o bobl drefnus sy’n llwyddo i orffen gwaith neu dasg. Yn amlach na heb yn fy mhrofiad i, mae yna rywbeth – neu rai pethau – ar ôl: rhywbeth i’w wneud; rhywun i’w weld.

A heb os, mae mwy nag ‘un dyn bach ar ôl’ yn fy ngherddediad â Duw: gormod o bethau na ddylaswn eu gwneud wrth gwrs, ond mwy na digon hefyd o bethau eraill y dylaswn eu gwneud. Ac am y pethau na wneuthum y dywed Iago wrthyf yn y Testament Newydd: ‘Ac felly, pechod yw i rywun beidio â gwneud y daioni y mae’n gwybod y dylai ei wneud’ (Iago 4: 17). Ond nid Iago’n unig chwaith, gan fod geiriau Iesu Grist ei hun yn f’argyhoeddi: ‘Yn wir, rwy’n dweud wrthych, yn gymaint ag ichwi beidio â’i wneud i un o’r rhai lleiaf hyn, nis gwnaethoch i minnau chwaith’ (Mathew 25:45).

Ar ddechrau blwyddyn, gwn mai dyma fydd fy stori eleni eto gwaetha’r modd. Diolch, felly, am warant yr Efengyl bod maddeuant am bob bai i’r edifeiriol trwy Iesu Grist. Ac oherwydd hynny, mi garwn feddwl y bydd yna, dros y misoedd nesaf, lai o bethau heb eu gwneud: llai rywsut o’r ‘un dyn bach ar ôl’. Er mwyn hynny, pwyso fydd raid ar Dduw am arweiniad a gras, gan gofio bod gweddïo dros rywbeth yn help i sicrhau ein bod yn ei wneud, a gweddïo dros bobl yn ei gwneud yn fwy tebygol ein bod yn eu cofio a’u helpu.

Y Parch. John Pritchard

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 14.01.24

Comments are closed.