Dydd Sul, 28 Ionawr 2024

Tywys di fi i’r dyfodol . . .

Oni fyddai’n braf cael newyddion da yn lle newyddion drwg o hyd gan y cyfryngau?  Trychinebau, argyfyngau, trais, ymgecru a rhyfeloedd–- dyma brif thema’r newyddion oni bai am ambell newydd da am ryw ddihangfa ddramatig neu dro trwstan ddigri. Wrth i’r wythnosau a’r blynyddoedd basio, hawdd iawn anobeithio a meddwl fod y byd yn gwaethygu a bywyd yn mynd yn galetach ac yn anoddach. Mae anobaith a diffyg ystyr yn beichio bywyd llawer.  Hyd yn oed fel Cristnogion, gall gormes a thywyllwch y byd drygionus a stormydd personol megis afiechyd neu alar achosi i ni golli golwg ar Dduw. Cawn ein temtio i feddwl bod Duw wedi anghofio amdanom.

Ond nid profiad ein hoes ni yn unig ydy hyn. Wrth ddarllen llyfr y Salmau gwelwn fod y profiadau hyn yn real iawn i’r Salmydd hefyd, ”Fel y dyhea ewig am ddyfroedd rhedegog felly y dyhea fy enaid amdanat ti o Dduw” (Salm 42). Profiad o fod yn sychedu am gysur cwmni Duw sydd yma. “Yn nydd fy nghyfyngder ceisiais yr Arglwydd” (Salm 77:1).  Eto yn ei argyfwng mae’n galw ar Dduw. Ond ar ba sail y mae’n galw ar Dduw yn ei angen? “Galwaf i gof weithredoedd yr Arglwydd a chofio dy ryfeddodau gynt”(Salm 77:11).  Sylwch nad Duw marw sydd ganddo ond Duw i siarad ag o a rhannu ei ofidiau ag o, un i ymddiried ynddo, un y gall ddisgwyl gwaredigaeth ganddo. Duw byw ydy o. Ym mis Ionawr oer mae’n hawdd anghofio dyddiau braf mis Mehefin. Wrth gofio am weithredoedd Duw drosom yn Iesu Grist a rhannu ei ymwneud graslon â theulu ffydd dros y canrifoedd, cawn obaith i’n henaid. Trwyddo ef daw goleuni i’n byd tywyll. Dyma addewid Iesu, “Fi ydy golau’r byd. Bydd gan y rhai sy’n fy nilyn i olau i’w harwain nhw i fywyd, a fyddan nhw byth yn cerdded mewn tywyllwch.” (Ioan 8:12)

Profiad ffydd ydi dweud:

“Dal fi’n agos at yr Iesu ….
Dysg im edrych i’r gorffennol…..
Tywys di fi i’r dyfodol…………..;”

Y Parch. R. O. Roberts

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 28.01.24

Comments are closed.