Dydd Sul, 11 Chwefror 2024

Y Brenin dioddefus

Fuon nhw ddim yn dridiau da i Rishi Sunak. Ymysg peth eraill, tynnodd nyth cacwn i’w ben ddechrau’r wythnos trwy fynnu bod y rhod yn troi a phethau’n gwella o ran morgeisi, biliau a chostau byw. Unwaith eto, yn gam neu gymwys er nad yn annisgwyl oherwydd ei gyfoeth diarhebol, cyhuddwyd y Prif Weinidog o fod yn ddi-glem ynglŷn ag amgylchiadau ariannol cyfran helaeth o bobl y gwledydd hyn. Bu’r cyhuddiad hwn yn faen melin am ei wddf ers misoedd. Boed hynny’n deg ai peidio, waeth pa mor ddiffuant y ceisia Mr Sunak fod, mae’n anodd os nad yn amhosibl gan y rhelyw o bobl gredu y gall biliwnydd amgyffred eu hymdrech i gael dau ben llinyn ynghyd.

Thorrais i’r un gair â’r Brenin Charles. Fûm i erioed yn ei gwmni. Rhaid cyfaddef i mi fod ar adegau’n ddigon difrïol ohono. Nid ei fod o’n ymwybodol o hynny chwaith. A go brin y byddai wedi colli cwsg y llynedd o wybod na welais i’r un eiliad o ddathliadau ei goroni. Ond un peth na fu i mi ei amau yw diffuantrwydd ei gefnogaeth i’r gwahanol achosion y mae’n lladmerydd drostynt. Pa hawl sydd gen i na neb arall i amau didwylledd ei nawdd i lu o elusennau, yn cynnwys Cefnogaeth Cancr Macmillan ers chwarter canrif? Trwy ei ymweliadau mynych ag amrywiol wasanaethau’r elusen, mae wedi gweld ac wedi cydymdeimlo â phobl sy’n mynd trwy’r drin. Ond nid syndod heddiw os yw’r cydymdeimlad hwnnw ganwaith cymaint, ac yntau wedi cael gwybod ei fod yn dioddef o’r afiechyd. Wrth reswm, dymunwn iddo adferiad llwyr.

Nid arweinydd na brenin sy’n rhy gyfoethog na phwysig i ddeall ein hanghenion a’n gwendid yw’r Arglwydd Iesu Grist, ond un sy’n cydymdeimlo’n llawn â’n gwendid a’n hangen. Fedr neb ei gyhuddo o beidio â deall ein hamgylchiadau a’n trafferthion gan iddo ddod i’w canol, wrth ddod i’n byd. Mwy rhyfeddol fyth yw’r ffaith fod y Brenin hwn wedi dewis dod: dewis bod yn ddyn; dewis gwendid; dewis temtasiynau; dewis treialon; dewis dioddef; dewis dwyn ein beiau; a dewis marw hyd yn oed. Dewis y cyfan er mwyn cynnig i ni gysur, cymorth, llawenydd, maddeuant, bywyd a gobaith y nefoedd. Nid Duw pell a dieithr sydd gennym, ond Duw a ddangosodd ei ofal a’i gonsyrn yn y modd mwyaf syfrdanol wrth iddo roi ei Fab i ddwyn ein clwyf a’i ganlyniadau yn ein lle.

Cyfnewid gogoniant am ddyndod annedwydd,
A derbyn ein gwaeledd er dwyn ein cywilydd.

Y Parch. John Pritchard

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 11.02.24

Comments are closed.