Dydd Sul, 24 Mawrth 2024

“Teilwng yw’r Oen”

Un o’r darnau cerddorol mwyaf adnabyddus ydi’r “Meseia” gan Handel. Ers ei berfformio gyntaf yn Nulyn ym 1742 enillodd y gwaith ei le yng nghalonnau cenedlaethau o bobl ledled y byd ac yn arbennig yma yng Nghymru, lle y cafodd ei berfformio yn gyson. Yma rydym hefyd yn gyfarwydd â fersiwn modern yn dwyn y teitl “Teilwng yw’r Oen”. Mae tystiolaeth enfawr bod yr Arglwydd Iesu wedi bod yn fodd i ysbrydoli pob math o gelfyddyd, yn gerddoriaeth, yn ddarluniau, yn lenyddiaeth a barddoniaeth. Bu dylanwad marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn fawr hefyd ar fywydau unigolion a theuluoedd a thrwy hynny ar fywyd cymunedau a gwledydd.

Yn ein gwlad ni bu’r Iesu yn destun siarad, myfyrdod a mawl a phobl yn canu “Teilwng yw’r Oen gas ei ladd, yr un a’n prynodd i Dduw trwy ei waed, i dderbyn gallu ac anrhydedd.” Ond pam bellach y tawelodd y gân ac y peidiodd llawer â chael eu hysbrydoli ganddo?  Efallai ei fod â wnelo’r ffaith nad ydym bellach yn aros i ystyried o ddifri pwy yw Iesu a beth a gyflawnodd. Gwn am lawer wnaeth eu meddwl i fyny am Iesu ar brofiad amser maith yn ôl yn yr Ysgol Sul pan yn blant. Onid ffolineb ydi gwneud penderfyniad ar rywbeth mor bwysig ar brofiad plentyndod?  Daeth eraill i benderfyniad ar sail rhagfarnau a grëwyd wrth i bethau gael eu dweud a’u gwneud yn enw Iesu gan bobl amherffaith. Gofalwn wneud amser y Pasg hwn i ystyried yr Iesu. Galwad sydd gen i ar i bob un ohonom edrych eto ar Iesu. Agorwn ein Beiblau o’r newydd i fyfyrio arno. Ymunwn mewn addoliad a myfyrdod gyda’n gilydd ac ar ein haelwydydd. O wneud hynny, gwn y cawn ein hysbrydoli ganddo.

Cofiwn eiriau a neges yr Arglwydd, “Hedd yn awr i’m pobl medd eich Duw”. Pwy fyddai’n gwadu bod angen hedd ar y byd ac yn ein calonnau ninnau?  Daw’r hedd wrth i ni gredu yn Iesu Grist a’i gofleidio yn Arglwydd a Gwaredwr ein bywyd. Mae pobl ar hyd y canrifoedd wedi profi ei hedd a’i nerth ac wedi eu hysbrydoli ganddo. Profwn hedd ei gwmni a’i rannu gyda’n gilydd ac eraill.

Y Parch. R. O. Roberts

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 24.03.24

Comments are closed.