Dydd Sul, 2 Mehefin 2024

Mor bell 

Mae’r ymwelwyr yn heidio i Gymru eleni eto. Wêl neb fai arnyn nhw wrth reswm o gofio prydferthwch ein gwlad a chyfoeth ei diwylliant a’i hanes. A’r wythnos ddiwethaf, cyhoeddodd Croeso Cymru adroddiad sy’n nodi nid yn unig y rhesymau a roddwyd gan bobl dros ddod yma ond hefyd dri rheswm ar ddeg a roddwyd gan eraill dros beidio â dod. Wnaf fi ddim eich diflasu â’r rhestr gyflawn; ond mi wnes i wenu o weld mai un rheswm a nodwyd dros beidio â dod i Gymru oedd ‘ei bod yn rhy bell’.

Rhy bell o ble? O Lerpwl? O Gaeredin? O Baris? Does wybod, gan nad yw’r adroddiad yn dweud. Glywsoch chi’r stori am wraig o ben draw Llŷn a ddywedodd, wedi dychwelyd o wyliau yn Llundain, mai unig ddrwg y ddinas honno oedd ‘ei bod yn bell o bob man’? Gwir neu beidio, mae’n stori dda. Ac fel yr arolwg, mae’n dangos bod y syniad o bellter yn ddibynnol ar ble rydym yn cychwyn. Wedi’r cwbl, mae pobman yn bell o rywle.

Gall Duw fod yn bell iawn. Wrth gwrs hynny, o gychwyn o ryw fan. Mae Duw’n sicr yn bell os ydym yn cychwyn efo’n dealltwriaeth a’n gwybodaeth ein hunain. Beth, neu pwy yw Duw? Sut un ydyw? Oes yna hyd yn oed y fath beth â Duw?  Sut allwn ni, feidrolion gwan, ddechrau ei ddisgrifio na’i egluro? Ond o gychwyn o fan arall, mae Duw’n agos iawn. Rhan o’r gyfrinach yw cychwyn gyda’r hyn a ddywed Duw amdano’i hun yn y Beibl; yr hyn a ddangosodd i ni trwy Iesu Grist. O gychwyn yn y man cywir mae Duw’n agos, a’i gariad a’i drugaredd a’i ddaioni a’i ras yn amlwg.

Ac yn rhyfedd iawn, rhan o’r gyfrinach hefyd yw ein bod yn cychwyn trwy gydnabod y pellter sydd rhyngom a Duw. Y mae Ef yn bell am ein bod ni mor bell o’r hyn a ddylem fod. Mae Duw’n bell am ein bod ni wedi cefnu arno ac wedi crwydro oddi wrtho. Mae yna fwlch mawr rhyngom a Duw, ac mae unrhyw gymdeithas ag Ef wedi ei chwalu. Mor bwysig yw cychwyn yn y man iawn trwy gydnabod hynny. Oherwydd cyhyd ag y mynnwn ni fod popeth yn iawn, a’n bod – fwy neu lai fel yr ydym – yn ddigon da i’r Brenin Mawr, bydd y pellter yn parhau. Ond o’i gydnabod, mae gobaith y gwelwn fod Duw trwy Iesu Grist wedi cau’r bwlch ac wedi dod yn agos, agos atom.

Y Parch. John Pritchard

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 02.06.24

Comments are closed.