Dydd Sul, 30 Mehefin 2024

Ethol y gwaethaf

Cwta chwe wythnos sydd ers i Rishi Sunak gyhoeddi dyddiad yr Etholiad Cyffredinol. Ers hynny, daeth yn amlwg fod ymhlith yr ymgeiswyr seneddol a’u cydweithwyr rai annoeth, rai anonest, rai anwybodus, rai anaeddfed, a mwy nag un andros o wirion. Ond y mae yn eu plith hefyd, o fwy nag un blaid, bobl dda ac egwyddorol sy’n chwennych y gwaith o ddymuniad cywir ac anhunanol. Yn wahanol i’r hyn a ddywed llawer, dydyn nhw i gyd ddim yr un peth! Mae yna ymgeiswyr sydd i’w parchu am eu gwaith blaenorol a’u gwasanaeth i’w cymunedau a didwylledd eu haddewidion. A dydd Iau nesaf, bydd gofyn i bobl ystyried pa rai ohonyn nhw, a pha bleidiau, sy’n haeddu eu cefnogaeth. Siawns bod holl drafod yr wythnosau diwethaf wedi bod o help i ni wneud hynny’n ddoeth a synhwyrol. Erbyn bore Gwener, bydd cannoedd o Aelodau Seneddol wedi eu hethol; a does ond gobeithio y bydd yn eu plith fwy o rai teilwng nag annheilwng.

Pobl wedi eu hethol, neu wedi eu dewis yw Cristnogion hefyd. Pobl ydyn nhw na fyddai fyth wedi dod at Dduw nac wedi credu yng Nghrist pe na fydden nhw wedi eu dewis ganddo. Fel dywed Iesu: ‘Ni all neb ddod ataf fi heb i’r Tad a’m hanfonodd i ei dynnu’ (Ioan 6:43). Dyma’n sicr un o ddirgelion y Beibl a’r Ffydd Gristnogol. Yn amlwg, mae yn yr Efengyl alwad i ni droi at Dduw mewn ffydd ac edifeirwch. Mae arnom gyfrifoldeb i wneud hynny, ac yn hynny o beth mae’n ymddangos mai ein penderfyniad ni yw credu a dilyn Crist. Ac eto, mae’r Beibl yn mynnu na fyddai’r un ohonom wedi credu pe na fyddai Duw wedi ein dewis a’n galw a’n galluogi i wneud hynny.

A hyd yn oed fwy o ryfeddod yw’r ffaith fod pobl Dduw wedi eu dewis er nad oes yna deilyngdod o gwbl ynddyn nhw eu hunain. Nid ar sail ein daioni na’n hufudd-dod, ac nid oherwydd ein gweithredoedd na’n cymwynasau y gwnaed hyn. Yng ngeiriau Paul: ‘Ond pethau ffôl y byd a ddewisodd Duw er mwyn cywilyddio’r doeth, a phethau gwan y byd a ddewisodd Duw i gywilyddio’r pethau cedyrn, a phethau distadl y byd, a phethau dirmygedig, a ddewisodd Duw, y pethau nid ydynt, i ddiddymu’r pethau sydd. Ac felly, ni all neb ymffrostio gerbron Duw’ (1 Corinthiaid 1:27–29).

Ond er i Dduw yn ei drugaredd alw’r gwaethaf, gweddïwn mai’r gorau a etholir ddydd Iau.

Y Parch. John Pritchard

Cliciwch yma i gael y copi llawn: Llais Bro Aled 30.06.24

Comments are closed.