Dydd Sul, 22 Ionawr 2012

Bore da iawn i chi! Fe sylwch o’r cyhoeddiadau ein bod yn bwriadu cynnal cyfres fechan i bawb sydd â diddordeb – ond i flaenoriaid y Fro yn arbennig – o dan y teitl ‘Cyflymu at y Nod’.  Ein bwriad yw cyflwyno trosolwg ar ein nod fel gofalaeth, yr hyn yr ystyriwn fel gweithgarwch angenrheidiol i’r eglwys a’r ffordd y dylem geisio’r Arglwydd i osod y doniau a gawsom ganddo fwyfwy ar waith i gyflawni ei ewyllys Ef.

Yn ystod y flwyddyn wedyn rydym yn mynd i gynnal grwpiau hyfforddiant i’r rhai sydd am ddatblygu eu doniau o dan y teitl ‘Adnabod dawn’!  Gweddïwn am arweiniad yr Ysbryd i ni yn bersonol ac i ni fel eglwys Crist yn yr ardal yma. Mae Duw yn awyddus i’n bendithio, dim ond i ni ofyn ganddo fel ei blant yng Nghrist.

Yn amserol iawn cawsom bregeth ardderchog gan y Parch. Ddr. Geraint Tudur (ewythr Rhodri) yng Nghefn Meiriadog nos Fawrth. Pwysleisiodd bwysigrwydd ein bod yn arddel yr hyn ydym yn ein perthynas â Duw, sef ‘saint’.  Nid ein bod yn well na neb arall ond fod Duw wedi ein galw i fod mewn perthynas ag ef ei hun trwy Iesu Grist.  Disgrifiodd y ffordd y bu i Dduw ei alw yntau pan oedd yn un o hogie caled Bangor yn 17 oed.  Defnyddiodd ymadrodd hyfryd pan ddywedodd fod, un noson, y profiad o ddarllen y Testament Newydd wedi newid o fod yn “ddarllen geiriau” i “glywed llais”. Ac wedi ymateb i lais Duw, cael ei hun yn teimlo galwad i weinidogaeth y Gair.  Rhyfeddol yw’r ffordd y mae ein Tad nefol yn ein galw; galw pawb mewn ffordd unigryw a phersonol, ein galw i ddwyn ffrwyth fel y gangen sydd yn y wir winwydden.

Soniodd hefyd am y ffordd y mae Duw wedi rhoi anrhegion i’w eglwys, anrhegion sydd bellach yn cael eu hesgeuluso. ‘Does ryfedd meddai nad oes cynnydd yn y corff pan nad ydym yn defnyddio’r rhoddion y mae Duw wedi eu rhoi er mwyn peri i’r corff dyfu!  Mae rhestr o’r anrhegion yma yn Effesiaid 4:11 – rhoddion Duw ydynt apostolion, proffwydi, efengylwyr, bugeiliaid ac athrawon.

Mewn ymateb i’r gair ac i her y bregeth, dyma a geisiwn wrth ‘gyflymu at y nod’. Ceisiwn ewyllys Duw ar ein cyfer ni – a cheisiwn ddirnad ffrwyth yr Ysbryd ynom a fydd yn ein cymhwyso i gyflawni ‘gwaith gweinidogaeth’ ac i ‘adeiladu corff Crist!

Croeso i oedfaon y dydd a bydded i’r Arglwydd oleuo’i air i ni a’n galw i’w geisio.  

Llais Bro Aled 22.01.12(PDF)

Llais Bro Aled 22.01.12(Word)

Comments are closed.