Dydd Sul, 19 Chwefror 2012

Bore da! Diolch am gael cyfle newydd i addoli’r Arglwydd hefo’n gilydd ac am y cyfle newydd a gawn heddiw i ddod o dan awdurdod ei air. Y mae Duw mor ddoeth!  Fedrwn ni ddim adnabod Duw trwy ein doethineb ein hunain ond y mae Duw wedi trefnu mai trwy “ffolineb yr hyn yr ydym yn ei bregethu” (1 Corinthiaid 1:18-25) yr achubir ‘y rhai sydd yn credu’. Yr hyn sy’n ymddangos fel ffolineb – “Crist wedi ei groeshoelio” – yw’r hyn yr ydym yn ei bregethu!  Yn y weithred ryfeddol yma ar Galfaria y mae holl ddoethineb Duw yn disgleirio fel yr haul!  Mae’n iawn i ni ymddiried yn yr Iesu, er ei bod hi mor anodd gollwng gafael arnom ein hunain.  Mae doethineb a nerth mawr yn Iesu  ac yn ei aberth iawnol drosom – digon i gyfarfod ein holl anghenion. Digon i guddio’n holl bechodau a digon i’n nerthu.  Digon i’n cymodi â Duw!  Mae gweld Calfaria, fel y mae Duw yn gweld Calfaria yn rhan hollol angenrheidiol o ddod i adnabod Duw a doethineb ei ewyllys ar ein cyfer!

Sôn am haul – mae wedi bod yn hyfryd gweld yr haul yr wythnos yma a theimlo’i wres yn cryfhau. Daw’r gwanwyn ac fe ddaw bywyd newydd eto os Duw a’i myn. Tymhorau gras ydynt a phriodol iawn yw dod i’r oedfa i fynegi ein diolchgarwch.

Arwydd arall o ras yw y ffordd y mae’r Arglwydd wedi arwain Rhys Dafis a Dr Rhodri Glyn i dderbyn galwad i fod yn ddiaconiaid yn eglwys Annibynnol Hiraethog. Mae’n siŵr ein bod yn llawenhau gyda’r gynulleidfa ac yn diolch i Dduw am ei haelioni a’i rodd werthfawr i’r eglwys.

Mae Rhys a Sheila wedi cartrefu’n gyflym yn ein plith ac eisoes yn weithgar iawn.  Cofiwn yn annwyl am gyfraniad urddasol rhieni Rhys – Elwyn a Morfudd Davies, Gogor Ganol, Llansannan gynt. Morfudd oedd yr unig wraig a godwyd yn flaenor gyda’r Presbyteriaid yng Nghapel Coffa Henry Rees, a hithau wedi ei magu yn Fedyddwraig a Rhys rwan yn ddiacon hefo’r Annibynwyr!  Mae’r cylch yn gyfan ac yn dangos nad yw gwahaniaethau enwadol yn cyfri pan ddaw yn fater o ymateb i’r alwad i wasanaethu Duw a byw i’r Un a fu ar y groes yn ein lle.

Mae Rhodri wedi ennill ei blwy yn rhwydd iawn yn ein plith hefyd.  Mae ei gymeriad diymhongar a’i  agwedd weithgar wedi ennill ein hedmygedd ac mae gwaith yr Arglwydd drwyddo yn yr Ofalaeth eisoes yn dwyn ffrwyth ym mywyd y plant a’r bobl ifanc a chynulleidfaoedd ein capeli.  Diolchwn i Dduw am y ddau, a’u teuluoedd, a chroesäwn y ddau fel cyd-weithwyr abl iawn.  Gobeithio y cânt brofi o fendith yr Arglwydd wrth iddynt ei wasanaethu ac y caiff pob un ohonom fendith wrth gyd-addoli heddiw.

Llais Bro Aled 19.02.12(PDF)

Llais Bro Aled 19.02.12(Word)

Comments are closed.