Dydd Sul, 26 Chwefror 2012

Mae Dydd Gŵyl Dewi ar y gorwel a’r genedl yn dathlu ei gyfraniad a’n hetifeddiaeth Gristnogol unwaith eto. Diolchwn i Dduw – Tad yr holl genhedloedd (Effesiaid 3:15) am hanes ein cenedl ac am waith ei ras yn ein plith dros yr holl ganrifoedd. Sut mae pethau erbyn hyn dybed? Sut ’dach chi’n ei gweld hi? Sut fydd hi arnom mewn pum mlynedd eto? Mewn deg ac mewn ugain mlynedd? Pa lewyrch fydd ar achos yr Efengyl? Mi rydan ni’n gofidio – fedrwn ni ddim gwneud dim byd arall – OND y mae gennym yr un Duw â Dewi Sant, ac fe all newid Cymru eto!
Dyma un o’r prif resymau paham ein bod yn awyddus i symud ymlaen hefo’r cyrsiau hyfforddiant – ‘Adnabod Dawn’. Dyma pam hefyd, cyn hynny ein bod wedi gofyn i’r blaenoriaid a phawb sydd â diddordeb i ddod i’r sesiynau ‘Cyflymu at y Nod’. Bydd yr ail sesiwn nos Fawrth lle byddwn yn cyflwyno cynllun yr hyfforddiant ac yn gofyn am ymateb. Y gwir plaen ydi, os na wnawn ni gymryd yr alwad yma i hyfforddi ac annog ein gilydd o ddifri, ac i ni gymryd mwy o gyfrifoldeb am ein dyfodol rwan, mi fydd hi yn rhy hwyr ac fe fydd y dirywiad cyffredinol wedi ein goddiweddu. Os ydi’n treftadaeth Gristnogol yn golygu rhywbeth inni ac os oes unrhyw apêl o du cariad yr Arglwydd tuag atom, yna rhown ein cefnogaeth i’r gwaith hwn a chwiliwn ein calonnau a Gair Duw eto i geisio ei ewyllys ar ein cyfer.
Rwy’n credu, wrth gwrs , y dylem gofio Dewi. Rwy’n credu y dylem edmygu ei ffydd a’i ffyrdd heddychlon, ei faich dros rannu’r efengyl a’i sêl dros greu cymunedau Cristnogol a chelloedd o bobl ymroddedig. Ond dwi am i ni fod yn rhan fywiol o’r treftadaeth yma a dysgu ein gilydd eto sut i rannu ein ffydd, sut i ddyfnhau ein bywyd ysbrydol, sut i ogoneddu Crist yn ein cenhedlaeth ni. Nid edmygedd o bell y medrwn ei roi o’r neilltu o flwyddyn i flwyddyn ydi hyn ond ymroddiad bwriadus o galon ddiolchgar i gael ein hyfforddi yn y ffydd er mwyn i ninnau ymroi o’r newydd i rannu’r newyddion da am Iesu!
Mewn Cynhadledd heddiw (dydd Iau) daeth 200 o bobl ynghyd i weddïo dros Gymru ac i ystyried natur y weinidogaeth i’r dyfodol. Cefais gyfle byr i ddweud am yr hyn sy’n digwydd yn y Fro hon ac i ganmol Duw am ei waith yn galw ein plant a’n hieuenctid a’n hoedolion i’w garu. Fy ngobaith ydi y byddwn yn parhau i ymateb fel y gwnaeth Dewi ac y gwelwn Dduw ar waith yn dyrchafu ein cenedl ac yn peri fod ‘enw yr Arglwydd yn cael ei fawrygu’ (Actau 19:17).

Llais Bro Aled 26.02.12(PDF)

Llais Bro Aled 26.02.12(Word)

Comments are closed.