Dydd Sul, 4 Mawrth 2012

Bore da, a chroeso i bawb ohonoch i’r oedfaon heddiw.  Tybed faint ohonoch fu’n gweiddi ac yn cnoi’r ewinedd bnawn Sadwrn diwethaf?  Na, dim ond fi felly?!  (Ymddiheuriadau i’m cymdogion rhag ofn eu bod wedi clywed gweiddi cynhyrfus o Heulfryn!)  Dwi’n siŵr fod llawer un ohonom wedi bod ar bigau’r drain cyn cael mwynhau llwyddiant Cymru yn cipio’r Goron Driphlyg wrth drechu Lloegr mewn gêm hynod o agos a chystadleuol.  Yr hyn a’m trawodd i wrth edrych yn ôl dros y gêm oedd sut y llwyddodd Cymru i ennill er nad oedd hynny’n edrych yn debygol iawn am gyfran helaeth o’r amser! Nid yn unig roedd Lloegr yn chwarae’n arbennig o dda, ond aeth Cymru i lawr i 14 dyn am 10 munud hefyd. Rhaid cyfaddef mai dyna’r pwynt a wnaeth imi ddigalonni a chredu nad oedd gobaith am fuddugoliaeth.  Ond, serch hynny, dangosodd y tîm benderfyniad a dyfalbarhad er gwaethaf sut oedd pethau’n edrych.

Mae hynny yn atgoffa rhywun o wers bwysig yn ein bywyd ninnau hefyd – rhaid dyfalbarhau yn ein ffydd, yn enwedig felly pan fo pethau’n edrych yn dywyll arnom. Rhaid i ni gofio pwy yw’n Harglwydd a bod pob peth yn bosibl gyda Duw. Meddyliwch am Bartimeus y gwelir ei hanes yn Marc 10:46-52 – cardotyn dall heb obaith na chysur, a phan mae’r Arglwydd Iesu yn dod yn agos, mae’r dyrfa’n gwneud eu gorau i’w dawelu gan geisio’i atal rhag tynnu sylw Iesu!  Ond beth wnaeth Bartimeus ond dyfalbarhau;  gweiddi’n uwch fyth – ‘Fab Dafydd, trugarha wrthyf’!  Gwyddai mai’r Iesu’n unig allai gynnig gobaith a bywyd newydd iddo, ac felly er gwaethaf y rhwystrau a roddwyd ar ei ffordd, gwnaeth yn siŵr ei fod yn dod at Iesu gan bwyso arno am iachâd.  Cafodd ei olwg yn ôl, a chanlynodd Iesu. Fel y gwnaeth tîm Cymru ddangos ymddiriedaeth yn eu gallu eu hunain, dangosodd Bartimeus ymddiriedaeth yng ngallu a thrugaredd Duw ym mherson Iesu.  Gadewch i ninnau ddysgu’r un wers â Bartimeus, a bod yn daer yn ein haddoliad a’n dymuniad i ddod i adnabod ein Gwaredwr yn ddyfnach, a phwyso arno beth bynnag yw’r rhwystrau sydd o’n blaenau.  Fel y dywed Hebreaid 12:1-2 ‘Gadewch i ninnau fwrw ymaith pob rhwystr, a’r pechod sy’n ein maglu mor rhwydd, a rhedeg yr yrfa sydd o’n blaen heb ddiffygio, gan gadw ein golwg ar Iesu, awdur a pherffeithydd ffydd.’

Rhodri

Llais Bro Aled 04.03.12(PDF)

Llais Bro Aled 04.03.12(Word)

Comments are closed.